نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 هیات علمی دانشکده زمین شناسی دانشگاه تهران

2 کارشناس ارشد رشته زمین شناسی، دانشگاه تهران

10.22071/gsj.2022.307599.1937

چکیده

ماکروفسیل های گیاهی سازند هجدک در چاهی در منطقه مزینو، جنوب غرب طبس مورد مطالعه قرار گرفت به طوری که تعداد ۲۹ گونه ماکروفسیل گیاهی متعلق به ۱۵ جنس شناسایی گردید. یک زیست زون فاصله‌ای محلی به نام Ptilophyllum harrisianum- Klukia exilis Interval zone تشخیص داده شد. بر اساس حضور گونه های Equisetites sp. cf. E. beanii، Klukia exilis، Nilssonia macrophylla، Ptilophyllum harrisianum و Elatides thomasii، سن ژوراسیک میانی (Aalenian-Bajocian) برای این مجموعه ماکروفسیل گیاهی درنظرگرفته می شود. فراوانی نسبی راسته‌های سرخس (فیلیکال)، سیکادال، پاینال و اکویی‌ستال به ترتیب عبارت است از: ۱۸/۴۳، ۸۲/۳۱، ۶۳/۱۳ و ۶۴/۴ درصد. همچنین، نتایج شاخص های مشابهت مجموعه ماکروفسیل گیاهی چاه اکتشافی منطقه مزینوحاکی از مشابهت نسبتاْ بالای آن با مجموعه ماکروفسیل گیاهی سایر مناطق بلوک طبس می باشد. به علاوه، نمره تراز گیاهی این مجموعه ۸۹/۵۴ است. براساس شواهد سنگ شناسی (حضور رگه های متعدد زغال سنگ) و دیرینه‌شناسی، یک «بیوم گرم مرطوب» برای این محل پیشنهاد می گردد. بدین ترتیب، آب و هوا و پوشش گیاهی یکنواختی در خلال ژوراسیک میانی در کفه طبس و حوضه کرمان وجود داشته و ایران در میان زیرایالت ماوراءخزری و در ناحیه اروپایی- سینایی از تقسیمات وَخرمیف قرار داشت.

کلیدواژه‌ها

موضوعات