نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 عضو هیئت علمی دانشگاه شهید بهشتی

2 کارشناس پروژه

3 کارشناس ارشد/ مدیریت و اکتشاف نفت

10.22071/gsj.2022.334281.1988

چکیده

سازند قم با سن الیگوسن-میوسن که بدلیل داشتن ذخایر هیدروکربوری در برخی از مناطق حائز اهمیت است،در برش دستجرد به‌صورت توالی مخلوط سیلیسی آواری-کربناته با ضخامت ۳۳۰ متر به‌طور ناپیوسته و هم‌شیب برروی سازند سرخ زیرین و به‌صورت ناپیوسته در زیر سازند سرخ بالایی برونزد دارد.در این مطالعه،نهشته‌های موردنظر جهت بررسی پتروگرافی،ریزرخساره و محیط‌ رسوبی و تغییرات سطح آب دریا و مکانیسم اختلاط مورد مطالعه قرار گرفتند.بر مبنای فراوانی و توزیع اجزا اسکلتی و دیگر اجزا موجود در برش مورد مطالعه، ۶ ریزرخساره و ۳ کمربند رخساره‌ای(دریای باز، سد و لاگون)مرتبط با یک رمپ کربناته شناسایی شد.اختلاط و دورگه‌شدن نهشته‌های کربناته سازند قم با مقادیر متفاوتی از سیلیسی-آواری در سایز ماسه و سیلت،به فعالیت های متناوب تکتونیکی و فرسایش سنگهای قدیمی‌تر منطقه مانند سازند سرخ پایینی و آتشفشان‌های پالیوژن مرتبط است که در حوضه پشت‌کمان از یک سیستم فرورانش نهشته‌شده است.بر اساس نتایج حاصل از مطالعات ریزرخساره‌، دو چرخه تغییرات سطح آب تمایز داده‌شد که رسوبگذاری چرخه اول با ناپایداری کف حوضه و نوسانات سطح نسبی آب دریا همراه بوده که با اوج‌گرفتن فعالیت‌های تکتونیکی منطقه به نهشت ضخامتی از ماسه‌سنگ منتهی می‌شود و چرخه دوم با پایداری بیشتر حوضه همراه است و در نهایت به کم‌عمق شدن حوضه می‌انجامد.

کلیدواژه‌ها

موضوعات