نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 گروه زمین‌شناسی، دانشکده علوم پایه، دانشگاه تربیت مدرس، تهران، ایران

2 گروه زمین‌شناسی، دانشکده علوم، دانشگاه خوارزمی، تهران، ایران

چکیده

کانسار طلای میرگه نقشینه در 43 کیلومتری باختر سقز، در شمال  باختر پهنه دگرگونی سنندج- سیرجان واقع است. واحدهای سنگی رخنمون‌یافته در محدوده کانسار، مجموعه ای از سنگ های آتشفشانی- رسوبی دگرگون شده متعلق به پرکامبرین شامل شیست، متاسنداستون، اسلیت و متاآندزیت هستند که توسط توده های گرانیتوییدی پرکامبرین قطع شده اند. بخش اصلی کانی‌سازی طلا، در امتداد یک پهنۀ بُرشی با راستای شمال  باختر تشکیل شده است. بخش های پرعیار کانسنگ مربوط به بخش های شدیداً دگرشکل و دگرسان شده از پهنه بًرشی هستند که واجد فابریک های میلونیتی-  اولترامیلونیتی بوده و با مجموعه ای از کانی های دگرسانی کوارتز، سریسیت- موسکوویت و سولفید همراهند. کانی شناسی کانسنگ ساده و کانی های پیریت، آرسنوپیریت، اسفالریت، کالکوپیریت، گالن و الکتروم را شامل می شود. الکتروم در اندازه های کوچک تر از 5 تا 140 میکرون، به صورت آزاد در کوارتز و نیز به‌صورت میانبار و رگچه ای در پیریت مشاهده شده اند. بیشینه مقدار طلا و نقره در کانسنگ های طلادار کانسار میرگه نقشینه به ترتیب 3/64 (میانگین 52/2) و 9/9 (میانگین 65/0) گرم در تن گرم در اندازه گیری شده  است. مطالعه نتایج آنالیز نمونه های کانسنگی حاکی از آن است که افزون بر طلا و نقره، عناصر آرسنیک (تا 2096 گرم در تن)، سرب (تا 506 گرم در تن)، روی (تا 354 گرم در تن) و مس (تا 244 گرم در تن) در کانسنگ های طلادار، ناهنجاری نشان می دهند. مطالعه میان بارهای سیال بر روی کوارتزهای طلادار، بیانگر دمای همگن شدگی سیالات کانه ساز در بازه 158 تا 215 درجه سانتی‌گراد و شوری 3/3 تا 5/14 درصد وزنی معادل نمک طعام است. این کانسار از نظر ویژگی های زمین شناختی و کانی سازی بیش ترین شباهت را با ذخایر طلای کوهزایی اپی زونال نشان می دهد.

کلیدواژه‌ها

موضوعات

تاج الدین، ح.، 1390، عوامل کنترل‌کننده کانه زایی طلا در سنگ های دگرگون‌شده منطقه سقز– سردشت، شمال‌غرب پهنه دگرگونه سنندج- سیرجان، رساله دکتری، دانشگاه تربیت مدرس. 
شرکت توسعه علوم زمین، 1393، گزارش اکتشاف عمومی طلای میرگه نقشینه، سازمان زمین شناسی و اکتشافات معدنی کشور.
حیدری، س.م.، راستاد، ا.، محجّل، م. و شمسا، م.ج.، 1381، رخداد کانه سازی طلا در پهنۀ بُرشی دگرسان کرویان (جنوب غرب سقز - کردستان). خلاصۀ مقالات بیست و یکمین گردهمائی علوم زمین، صفحات 111–110.
حیدری، س. م.، 1383، کانی شناسی، ژئوشیمی و فابریک کانه زائی طلا در پهنۀ بُرشی خمیری منطقۀ کرویان (جنوب غربی سقز، استان کردستان)، پایان نامۀ کارشناسی ارشد، دانشکدۀ علوم پایه، دانشگاه تربیت مدرس.
رشیدنژاد عمران، ن.، هنرمند، م. و محجل، م.، 1392، پتروگرافی، ژئوشیمی و خاستگاه مجموعه نفوذی آلوت، شمال غرب سقز، نشریه علوم دانشگاه خوارزمی، جلد 12، شماره 2، صفحه 460-435.
علی‌یاری، ف.، 1385، کانی شناسی، ژئوشیمی و فابریک کانه زائی طلا در پهنه های بُرشی شکل پذیر و شکنای قلقله (جنوب غرب سقز)، پایان‌نامۀ کارشناسی ارشد، دانشگاه تربیت مدرس، دانشکدۀ علوم پایه، 270 صفحه.
علی‌یاری، ف.، 1390، عوامل کنترل کننده، سن، ژنز و تیپ کانه زائی طلا در کانسار زرترشت، جنوب غرب جیرفت، سنندج- سیرجان جنوبی، رساله دکتری، دانشگاه تربیت مدرس، دانشکدۀ علوم پایه، 425 صفحه.
عمرانی، ج. و خبازنیا، ع،ر.، 1382، نقشۀ زمین شناسی 1:100000 ورقۀ آلوت، سازمان زمین‌شناسی و اکتشافات معدنی کشور.
محجل، م.، 1383، ساختار در پهنه های برشی طلادار منطقۀ آلوت (کردستان)، خلاصۀ مقالات بیست و سومین گردهمائی علوم زمین، سازمان زمین شناسی و اکتشافات معدنی کشور، صفحه 30 – 28. 
نیرومند، ش.، تاج الدین، ح. ع. و حقیری قزوینی، ص.،  1399الف، زمین شناسی و کانه زایی طلا در محدوده غرب کسنزان، جنوب   سقز، استان کردستان، فصلنامه زمین شناسی ایران، شماره 55، صفحه 81-94.
نیرومند، ش.، نعمتی، م. و تاج الدین، ح. ع.، 1399ب، زمین شناسی و کانه زایی و مطالعه میانبارهای سیال در کانسار قبغلوجه جنوبی، جنوب   سقز (کردستان)، مجله زمین شناسی کاربردی پیشرفته. دوره 10، شماره 4، صفحه 652-668.
Agard, P., Omrani, J., Jolivet, L., and Mouthereau, F., 2005. Convergence history across Zagros (Iran): Constraints from collisional and earlier deformation. International Journal of Earth Sciences. 94, 401–419.
Agard, P., Omrani, J., Jolivet, L., Whitechurch, H., Vrielynck, B., Spakman, W., Monie, P., Meyer, B., and Wortel, R., 2011. Zagros orogeny: a subduction-dominated process. Geol.Magazine, 148: 692–725.
Alavi, M., 1994. Tectonics of the Zagros orogenic belt of Iran: New data and interpretations. Tectonophysics. 229, 211–238.
Aliyari, F., Rastad, E., and Zengqian, H., 2007. Orogenic gold mineralization in the Qolqoleh Deposit, Northwestern Iran. Resource Geology. 57, 269-282.
Aliyari, F., Rastad, E., Mohajjel, M., and Arehart, G. B., 2009. Geology and geochemistry of D–O–C isotope systematics of the Qolqoleh gold deposit, Northwestern Iran: Implications for ore genesis. Ore Geology Reviews. 36, 306–1314.
Aliyari, F., Rastad, E., and Mohajjel, M., 2012. Gold deposits in the Sanandaj-Sirjan zone orogenic gold deposits or intrusion related gold systems. Resource. Geology., 62(3), 296–315.
Asadi, S., and Niroomand, S., 2018. Fluid inclusion and stable isotope geochemistry of the orogenic–type Zinvinjian Cu–Pb–Zn–Au deposit in the Sanandaj–Sirjan metamorphic belt, Northwest Iran. Journal of Gochemical Exploration, (184), 82-96.
Berberian, M., and King, G.C.P., 1981. Towards a paleogeography and tectonic evolution of Iran: Canadian Journal of Earth Sciences. 18, 210–265.
Brown, P.E., 1989. FLINCOR: a microcomputer program for the reduction and investigation of fluid-inclusion data. Am. Min. 74, 1390–1393.
Craw, D., Upton, P., Yu, B., Horton, T., and Chen, Y., 2010. Young orogenic gold mineralisation in active collisional
mountains, Taiwan. Miner Deposita, 45:631–646.
Eftekhar-Nezhad, J., 1973. The Mahabad Quadrangle map (scale 250,000). Geological Survey and Mineral Exploration of Iran. Tehran.
Eftekhar-Nezhad, J., 2004. Exploration text of The Mahabad Quadrangle map 1:250,000 (North Kurdestan). Geological Survey and Mineral Exploration of Iran. Tehran.
Frimmel, H.E., 2008. Earth’s continental crustal gold endowment: Earth and Planetary Science Letters, v. 267, p. 45−55.
Ghasemi, A., and Talbot, C.J., 2006. A new tectonic scenario for the Sanandaj–Sirjan Zone (Iran). J Asian Earth Sci. 26, 683–693.
Goldfarb, R.J., Baker, T., Dube, B., Groves, D.I., Hart, C.J.R., and Gosselin, P., 2005. Distribution, character and genesis of gold deposits in metamorphic terranes. Economic Geology 100th Anniversary Volume, 407–450.
Goldfarb, R.J., and Groves, D.I., 2015. Orogenic gold: common or evolving fluid and metal sources through time. Lithos 233, 2-26.
Groves, D.I., Goldfarb, R.J., Gebre-Mariam, M., Hagemann, S.G., and Robert, F., 1998. Orogenic gold deposits: A proposed classification in the context of their crustal distribution and relationship to other gold deposit types. Ore Geology Reviews. 13, 7–27.
Groves, D.I., Goldfarb, R.J., Robert, F., and Hart, J.R., 2003. Gold deposits in metamorphic belts: overview of current understanding outstanding problems, future research and exploration significance. Econ. Geol. 98, 1-29.
Hall, D.L., Sterner, S.M., and Bodnar, R.J., 1988. Freezing point depression of NaCI-KCI-H2O solutions. Econ. Geol. 83, 197-202.
Hassanzadeh, J., Stocki, D., Horton, B. K., Axen, G. J., Stocki, L. D., Grove, M., Schmitt, A, K., Walker, J. D., 2008. U-Pb zircon geochronology of late Neoproterozoic– Early Cambrian granitoids in Iran: Implications for paleogeography, magmatism, and exhumation history of Iranian basement. Tectonophysics. 451, 71–96.
Heidari, S.M., Moosavi Makooi, S.A., Mirzakhanian, M., Rasoli, F., Ghaderi, M., and Abadi, A.R., 2016. A review of tectono-magmatic evolution and gold metallogeny in the inner parts of Zagros orogeny: A tectonic model for the major gold deposits, western Iran. Eurasian Mining, v. 25(1), p. 3–20, DOI: 10.17580/em.2016.01.01.
Kohestani, H., Rashidnejad-Omran, N., Rastad, E., and Mohajjel, M., 2014. Orogenic gold mineralization at the Chah Bagh deposit, Muteh gold district, Iran. Journal of Asian Earth Sciences 9:89-106.
Kreuzer, O.P., 2006. Textures, paragenesis and wall-rock alteration of lode-gold deposits in the Charters Towers district, north Queensland: implications for the conditions of ore formation, Min. Dep. 40, 639–663.
Lei, T., Li, Z-H., and Liu, M., 2019. Removing mantle lithosphere under orogens: delamination versus convective thinning. Geophysical Journal International 219: 877-896.
Lu, Q., Sun, X., Li, D., Fu, Y., Zhou, F., Liang, Y., Lin, X., and Lao, Y., 2022. Fluid inclusion microthermometry and C-H-O-He-Ar isotopes of the Zartorosht gold deposit, SE Iran: Implications for ore-fluid nature and metallogenesis. Ore Geology Reviews. 
https://doi.org/10.1016/j.oregeorev.2021.104600.
Mohajjel, M., Fergusson, C.L., and Sahandi, M.R., 2003. Cretaceous–Tertiary convergence and continental collision, Sanandaj–Sirjan Zone, western Iran. J. Asian Earth Science. 21, 397–412.
Niroomand, Sh., Goldfarb, R.J., Moore, F., Mohajjel, M., and Marsh, E.E., 2011. The Kharapeh orogenic gold deposit: geological, structural, and geochemical controls on epizonal ore formation in West Azerbaijan Province, Northwestern Iran. Mineralium Deposita, 46, 409–428.
Omrani, J., Agard, P., Whitechurch, H., Mathieu, B., Prouteau, G., and Jolivet, L., 2008. Arc-magmatism and subduction history beneath the Zagros Mountains, Iran: a new report of adakites and geodynamic consequences. Lithos. 106, 380–398.
Prokofiev, V.Y., and Naumov, V.B., 2020. Physicochemical Parameters and Geochemical Features of Ore-Forming Fluids for Orogenic Gold Deposits Throughout Geological Time. Minerals, 10(1), 50: 1-38.
Roedder, E., 1984. Fluid inclusions. Mineralogical Society of America, Reviews in Mineralogy. 12, 644 pp.
Rollinson, H.R., 1993. Using geochemical data: evaluation, presentation, interpretation. Longman Scientific & Technical, London, 352 pp.
Shepherd, T.J., Rankin, A.H., and Alderton, D.H.M., 1985. A practical guide to fluid inclusion studies. Blackie, Glasgow, 223 p.
Shepherd, T.J., Rankin, A.H., and Alderton, D.H.M., 1985. A Practical Guide to Fluid Inclusion Studies. Blackie, Glasgow, 239 pp.
Sibson, R.H., 2004. Controls on maximum fluid overpressure defining conditions for mesozonal mineralization. Journal of Structural Geology. 26, 1127–1136.
Stampfli, G.M., and Borel, G.D., 2002. A plate tectonic model for the Paleozoic and Mesozoic constrained by dynamic plate boundaries and restored synthetic oceanic isochrons. Earth and Planetary Science Letters. 196, 17–33.
Sterner, S.M., Hall, D.L., and Bodnar, R.J., 1988. Synthetic fluid inclusions V: solubility relations in the system NaCl-KCl-H2O under vaporsaturated conditions. Geochemica et Cosmochemica Acta, Vol: 52(5), p: 989-1005.
Stocklin, J., 1968. Structural history and tectonics of Iran: a review: American Association of Petroleum Geologists Bulletin. 52, 1229–1258.
Tajeddin, H.A., Rastad, E., Yaghoupour, A., Maghfouri, S., Peter, J.M., Goldfarb, R., and Mohajjel, M., 2019. The Barika gold-bearing, Koruko-type volcanogenic massive sulfide (VMS) deposit, Sanandaj-Sirjan zone, Iran. Ore Geology Reviews., No.113.
Touret, J., and Dietvorst, P., 1983. Fluid inclusions in high-grade anatectic metamorphites. J. Geol. Soc. (Lond) 140, 635–649.
Whitney, D. L., and Evans, B.W., 2010. Abbreviations for names of rock-forming minerals. American Mineralogist, 95(1): 185–187.- Wilkinson, J.J., 2001. Fluid inclusions in hydrothermal ore deposits: Lithos. 55, 229-272.
Wilkinson, J.J., 2001. Fluid inclusion in hydrothermal ore deposits. Lithos, 55: 229-272.