نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

گروه زمین‌شناسی، دانشکده علوم زمین، دانشگاه صنعتی شاهرود، شاهرود، ایران

چکیده

توده اولترامافیک- مافیک سرگز- آب­شور (سیخوران) در جنوب خاور پهنه دگرگونی- ماگمایی سنندج - سیرجان در منطقه اسفندقه در داخل سنگ‌­های دگرگونی پالئوزوییک بالایی- تریاس نفوذ کرده و توسط سنگ‌­های رسوبی ژوراسیک پوشیده شده‌­است. این توده از هارزبورژیت و دونیت پورفیروکلاستی تفاله گوشته‌­ای (واحد تکتونیت)، سنگ­‌های اولترامافیک –مافیک انباشتی لایه‌ای، توده بزرگ گابروی ایزوتروپ و دایک­‌های پراکنده میکروگابرویی-دیابازی تشکیل شده و فاقد بخش‌­های خروجی و رسوبی (دسته دایک‌­های دیابازی، بازالت‌های توده‌­ای و بالشی، هیالوکلاستیت­، چرت، رادیولاریت و آهک پلاژیک) یک مجموعه افیولیتی است. همچنین به صورت یک توده نفوذی بزرگ به درون دگرگونه‌های پالئوزوییک بالایی- تریاس میزبان تزریق شده و سبب ایجاد دگرگونی همبری شدید و ذوب آمفیبولیت‌های میزبان گردیده و از این رو، یک  توالی افیولیتی کامل نیست. دونیت‌های پورفیروکلاستی و اولترامافیک –مافیک‌­های انباشتی لایه‌­ای مهم‌­ترین بخش‌­های این توده هستند. کروم اسپینل با ترکیبات غنی تا فقیر از کروم و منشأهای ماگمایی تا تفال‎ه‌­ای بازماندی در بخش‌­های اولترامافیک گوشته­‌ای و انباشتی لایه‌­ای این توده یافت می­‌شود. بلورهای خودشکل این کانی غالباً با بافت انباشتی توده‌­ای و لایه‌ای در داخل و در بین دانه‌­های الیوین دیده می‌شوند. ترکیب کروم اسپینل در این مجموعه از نوع کرومیت، منیزیوکرومیت، هرسینیت و اسپینل و منطبق با کروم اسپینل­‌های پریدوتیت‌­های تهی شده نواحی فرافرورانشی به ویژه سنگ‌‌های حوضه‌های فرافرورانشی ­کمانی است که با ماگماهای بونینیتی برهم‌کنش داشته‌­اند. برداشت‌ های دقیق صحرایی به همراه نتایج سن­ سنجی ایزوتوپی پیشین و این پژوهش بر روی زیرکن‌های استخراج شده از نمونه پگماتوییدی حاصل از ذوب بخشی آمفیبولیت‌های میزبان توده گابروی ایزوتروپ (187.2 ± 2.6 Ma) نشان می ­دهند که توده اولترامافیک- مافیک آلپی سرگز-آب‌شور به صورت یک ستون (دیاپیر) گوشته­‌ای آستنوسفری در حال صعود و ذوب بخشی در زمان تریاس پسین- ژوراسیک پیشین در یک حوضه کششی فرافرورانشی درون/ پیش­‌کمانی جنینی در داخل نوار دگرگونی- ماگمایی نوع آندی سنندج- سیرجان جایگزین شده است.

کلیدواژه‌ها

موضوعات

احمدوند، ا.، نصرآبادی، م.، آسیابانها، ع.، و قلی زاده، ک.، ۱۳۹۹، تحولات دگرگونی فشار بالا- دمای کم آمیزه افیولیتی شمال صوغان (شمال خاوری حاجی آباد هرمزگان). مجله پترولوژی، دوره ۱۱، شماره ۴۴، صفحه ۲۹-۵۶10.22108/IJP.2021.125210.1205 ..
احمدی­ پور، ح.، ۱۳۷۹، پترولوژی و ژئوشیمی کمپلکس ­های اولترامافیک- مافیک صوغان و آبدشت، شمال غرب دولت آباد بافت، رساله دکتری، دانشگاه تربیت مدرس، ۴۸۵ صفحه.
باباخانی، ع.، علوی تهرانی، ن.، ۱۳۷۱، نقشه زمین­ شناسی چهارگوش ۲۵۰۰۰۰/۱ سبزواران. سازمان زمین­شناسی و اکتشافات معدنی کشور، تهران، ایران.
پیغمبری، س.، محمدی، م.، و احمدی پور، ح.، ۱۳۹۸، بررسی ژنز و خاستگاه ژئودینامیکی کرومیت ­های نیامی مجموعه اولترامافیک- مافیک آب بید (جنوب استان کرمان). فصلنامه علوم زمین، دوره ۲۹، شماره ۱۱۴، صفحه ۳۰۳-۳۱۴.  http://dx.doi.org/10.22071/gsj.2017.79498.1075.
زمانی پدرام، م.، پاداشی، س.م.، ۱۳۹۶، نقشه زمین­ شناسی چهارگوش ۱۰۰۰۰۰/۱ پاگدار. سازمان زمین­ شناسی و اکتشافات معدنی کشور، تهران، ایران.
سبزه­ای، م.، ۱۳۷۲، نقشه زمین­ شناسی چهارگوش ۲۵۰۰۰۰/۱ حاجی آباد. سازمان زمین­ شناسی و اکتشافات معدنی کشور، تهران، ایران.
عزیزان، ح.، نادری، ن.، ۱۳۸۵،  نقشه زمین­ شناسی چهارگوش ۱۰۰۰۰۰/۱ دولت آباد. سازمان زمین ­شناسی و اکتشافات معدنی کشور، تهران، ایران.
علی­پور، ر.، معین ­زاده, ح.، و احمدی پور، ح.، ۱۴۰۰،  بررسی شیمی کانی دونیت­ های منطقه آب­گرم (جنوب استان کرمان): رهیافتی بر جایگاه زمین ساختی ماگمایی. مجله بلورشناسی و کانی‌شناسی ایران، دوره ۲۹، شماره ۳، صفحه ۵۷۵-۵۸۶.  . Doi:10.52547/ijcm.29.3.575
قاسمی، ح.، سبزه­ئی، م.، و ژوتو، ت،، ۱۳۷۷، ماهیت زمین شناختی کمپلکس اولترامافیک ـ مافیک سیخوران در جنوب خاوری ایران. فصلنامه علوم زمین، دوره ۷، شماره ۲۹-۳۰، صفحه ۳۲-۴۵.
قاسمی، ح.، ۱۳۷۹، پترولوژی، ژئوشیمی و منشأ مواد معدنی مجموعه اولترامافیک-مافیک سیخوران، جنوب شرقی ایران. رساله دکتری، دانشگاه تربیت مدرس، ۲۵۰ صفحه.
قاسمی، ح.، سبزه­ئی، م.، ژوتو، ت.، بلون، ا.، راستاد، ا.، امامی، م.ه.، ۱۳۸۰، پدیده‌های سنگ‌زایشی مجموعه اولترامافیک ـ مافیک سیخوران در جنوب خاوری ایران. فصلنامه علوم زمین، دوره ۱۰، شماره ۳۹-۴۰، صفحه ۴۶-۶۹.
قاسمی، ح.، سبزه­ئی، م.، ژوتو، ت.، بلون، ا.، امامی، م.ه.، ۱۳۸۳، سن پرتوسنجی بخش‌های مافیک و دگرگونه های میزبان مجموعه اولترامافیک- مافیک سیخوران، جنوب خاوری ایران. فصلنامه علوم زمین، دوره ۱۱، شماره ۵۱-۵۲، صفحه ۵۸-۶۷.
قاسمی، ح.، رستمی حصوری، م.، صادقیان، م.، ۱۳۹۷، ماگماتیسم بازی در حوضه کششی پشت­کمانی ژوراسیک زیرین- میانی در لبه شمالی پهنه­­های ایران­مرکزی- جنوب البرزشرقی، شاهرود - دامغان. فصلنامه علوم زمین، دوره ۲۷، شماره ۱۰۷، صفحه ۱۲۳-۱۳۶. http://dx.doi.org/10.22071/gsj.2018.63800.
قاسمی، ح.، ۱۳۹۹، تشکیل و تکامل حوضه اقیانوسی مزوزوئیک سبزوار: کافت­زایی حوضه نئوتتیس برروی پی­سنگ کادومین، ایران مرکزی. مجموعه مقالات بیست و سومین همایش انجمن زمین‌شناسی ایران، ۲۰ و ۲۱ آبان ماه ۱۳۹۹. تهران.
قدمی، غ.، و پوستی، م.، ۱۳۹۹، ژئوشیمی، کانی‌شناسی و پتروژنز اولترامافیک­ های شمال رودان، استان هرمزگان. فصلنامه علوم زمین، دوره ۲۹، شماره ۱۱۵، صفحه ۳۱۳-۳۲۴. http://dx.doi.org/10.22071/gsj.2018.111764.1354.
لیاقت زاده، پ.، شاه پسند زاده، م.، هنرمند، م.، و احمدی پور، ح.، ۱۳۹۷- تکوین ساختاری بخش باختری مجموعه اولترامافیک- مافیک ده شیخ، نوار افیولیتی اسفندقه- فاریاب. فصلنامه علوم زمین، دوره ۲۷، شماره ۱۰۸، صفحه ۲۰۱-۲۱۲. http://dx.doi.org/10.22071/gsj.2018.68813.
نجف زاده، ع.ر.، و احمدی پور، ح.، ۱۳۹۳، ژئوشیمی عناصر گروه پلاتین (PGE) و کروم اسپینل در پریدوتیت­های کمپلکس فرابازی آبدشت کرمان، جنوب خاور ایران. فصلنامه علوم زمین، دوره ۲۳، شماره ۹۱، صفحه ۱۷۳-۱۸۶. http://dx.doi.org/10.22071/gsj.2014.43814.
محمدی،م.، ۱۳۹۵،  ژئوشیمی، پتروژنز و ارزیابی اقتصادی مجموعه اولترامافیک آب‌بید، خاور حاجی‌آباد (استان هرمزگان)، رساله دکتری، دانشگاه شهید باهنر کرمان، ۲۸۶ص.
Abdallah, Sh.E., Ali., Sh., Obeid, M.A., 2019. Geochemistry of an Alaskan-type mafic-ultramafic complex in Eastern Desert, Egypt: New insights and constraints on the Neoproterozoic island arc magmatism. Geoscience Frontiers 10: 941-955. https://doi.org/10.1016/j.gsf.2018.04.009.
Ahmadipour, H., Sabzehei, M., Whitechurch, H., Rastad, E., and Emami M. H., 2003. Soghan Complex as an evidence for paleospreading center and mantle diapirism in Sanandaj-Sirjan zone (South-East Iran). Journal of Sciences, Islamic Republic of Iran, 14, 157-172. https://www.sid.ir/en/journal/ViewPaper.aspx?id=33211.
Ao, A., and Satyanarayanan, M., 2021. Petrogenesis of mantle peridotite and cumulate peridotite rocks from the Nagaland Ophiolite Complex, NE India. Geological Journal, 1-19. DOI: 10.1002/gj.4314.
Arai, S., 1987. An estimation of the least depleted spinel peridotite on the basis of olivine-spinel mantle array. Neuesfahrbuch fur Mineralogie, Monatshefte 8, 347-354.
Arai, S., 1992. Chemistry of chromian spinel in volcanic rocks as a potential guide to magma chemistry. Mineral Mag, 56, 173-184. https://doi.org/10.1180/minmag.1992.056.383.04.
Arai, S., 1994. Characterization of spinel peridotites by olivine-spinel compositional relationship: review and interpretation. Chemical Geology, 113, 191-204. https://doi.org/10.1016/0009-2541(94)90066-3.
Arai, S., 1997a- Control of wall–rock composition on the formation of podiform chromitites as a result of magma/peridotite interaction. Resour. Geol, 47, 177-187. https://doi.org/10.11456/shigenchishitsu1992.47.177.
Arai, S., 1997b. Origin of podiform chromitites. J. Asian Earth Sci, 15(2-3), 303-310. DOI: 10.1016/S0743-9547(97)00015-9.
Arai, S., Okamura, H., Kadoshima, K., Tanaka, C., Suzuki, K., and Ishimaru, S., 2011. Chemical characteristics of chromian spinel in plutonic rocks: implication for deep magma processes and discrimination of tectonic setting. Island Arc, 20, 125- 137. DOI: 10.1111/j.1440-1738.2010.00747.x.
Arvin, M., Pan, Y., Dargahi, S., Malekizadeh, A., and Babaei, A., 2007. Petrochemistry of the Siah-Kuh granitoid stock southwest of Kerman, Iran: Implications for initiation of Neotethys subduction. Journal of Asian Earth Sciences, 30, 474-489. DOI: 10.1016/j.jseaes.2007.01.001.
Barnes, S.J., and Roeder, P.L., 2001. The range of spinel compositions in terrestrial mafic and ultramafic rocks. Journal of Petrology, 42, 2279-2302. https://doi.org/10.1093/petrology/42.12.2279.
Baumgartner, RJ., Zaccarini, F., Garuti, G., and Thalhammer, OAR., 2013. Mineralogical and geochemical investigation of layered chromitites from the Bracco-Gabbro complex, Ligurian ophiolite, Italy. Contrib Mineral Petrol, 165, 477-493. DOI: 10.1007/s00410-012-0818-5.
Berberian, M., and King, G.C.P., 1981.Towards a paleogeography and tectonic evolution of Iran. Canadian Journal of Earth Sciences, 18, 210-265. https://doi.org/10.1139/e81-019.
Besse J., Torcq F., Gallet Y., Ricou L.E., Krystyn L., and Saidi A., 1998. Late Permian to Late Triassic palaeomagnetic data from Iran: constraints on the migration of the Iranian block through the Tethyan Ocean and initial destruction of Pangaea. Geophysical Journal International, 135(1), 77-92. https://doi.org/10.1046/j.1365-246X.1998.00603.x.
Bonatti, E., and Michael P, J., 1989. Mantle peridotites from continentalrifts to ocean basins to subduction zones. Earth Planet Sci Lett,91,  297-311.https://doi.org/10.1016/0012-821X(89)90005-8.
Cawthorn, R.G., 1996. Layered Intrusion. Elsevier, 543p.
Challis, G.A., 1965. High temperature contact metamorphism at the Red Hills ultramafic intrusion, Wairau valley, New Zealand. Journal of Petrology, 6, 395-419. https://doi.org/10.1093/petrology/6.3.395.
Charlier, B., Namur, O., Latypov, R., and Tegner, C., (Ed.) 2015. Layered Intrusion. Springer, 749p. DOI: https://doi.org/10.1007/0-387-30845-8_108.
Dare, S.A.S., Pearce, J.A., McDonald, I., and Styles, M.T., 2009. Tectonic discrimination of  peridotites using fO2-Cr#  and Ga-Ti-FeIII systematic in chrome-spinel. Chemical Geology, 261, 199-216. https://doi.org/10.1016/j.chemgeo.2008.08.002.
Dharma Rao, CV., Santosh, M., Sajeev, K., and Windley, BF., 2013. Chromite-silicate chemistry of the neoarcheansittampundi complex, southern India: implications for subduction-related arc magmatism. Precambrian Res, 227, 259-275. DOI: 10.1016/j.precamres.2011.11.012.
Dick, H.J.B., 1977. Partial melting in the Josephine peridotite I, the effect on mineral composition and its consequence for geobarometry and geothermometry. American Journal of Sciences, 277, 801-832. DOI: 10.2475/ajs.277.7.801.
Dick, H.J.B., and Bullen, T., 1984. Chromian spinel as a petrogenetic indicator in abyssal and  alpine type peridotites and spatially associated lavas. Contributions to Mineralogy and  Petrology, 86, 54-76. https://doi.org/10.1007/BF00373711.
Franz, L., and Wirth, R., 2000. Spinel inclusions in olivine of peridotite xenoliths from TUBAF seamount (Bismark Archipelago/Papua New Guinea): evidence for the thermal and tectonic evolution of the oceanic lithosphere. Contr. Mineral. Petrology, 140, 283-295. https://doi.org/10.1007/s004100000188.
Ghasemi, H., Juteau, T., Bellon, H., Sabzehei, M., Whitechurch, H., and Ricou, L.E., 2002. The mafic-ultramafic Complex of Sikhoran(Central Iran): A polygenetic Ophiolite complex. C.R. Geoscience, 334, 431-438. DOI:  10.1016/S1631-0713(02)01770-4.
Hebert, H., and Laurent, R., 1987. Mineral chemistry of the plutonic section of the Troodos ophiolite: New constraints for genesis of arc-related ophiolites. In Malpas, J.; Moores, E. M.; Panayiotou, A.; Xenophontos. C. (1990)(eds) Ophiolites Oceanic Crustal Analogues:proceeding of the symposium’Troodos. 149-163.
Huang, Y., Wang, L., Kusky, T., Robinson, PT., Peng, SB., Polat, A., and Deng, H., 2017. High-Cr chromites from the late Proterozoic Miaowan Ophiolite Complex, South China: Implications for its tectonic environment of formation. Lithos, 288-289, 35-54. https://doi.org/10.1016/j.lithos.2017.07.014.
Irvine, TN., 1965. Chromian spinel as a petrogenetic indicator. Part I. Theory. Can J Earth Sci, 2, 648-672. https://doi.org/10.1139/e65-046.
Irvine, TN., 1967. Chromian spinel as a petrogenetic indicator. Part II. Petrological applications. Can J Earth Sci 4, 71-103.  https://doi.org/10.1139/e67-004.
Juteau, T., and Maury, R.,1999. The Oceanic Crust,from Accretion to Mantle Recycling. Springer. 390p.
Kamenetsky, V.S., Crawford, A.J., and Meffre, S., 2001. Factors controlling chemistry of  magmatic spinel: An empirical study of associated olivine, Cr-spinel and melt  inclusions from primitive rocks. Journal of Petrology, 42, 655-671. https://doi.org/10.1093/petrology/42.4.655.
Lindsley, DH., 1991. Oxide minerals: petrologic and magnetic significance. Rev. in Mineralogy 25, 1-509.
Melcher, F., Grum, W., Thalhammer, T. V., and Stumpfl, F., 1997. Petrogenesis of the ophiolitic giant chromite deposits of Kempirsai, Kazakhstan: a study of solid and fluid inclusions in chromite. Journal of Petrology, 38, 1419-1458. https://doi.org/10.1093/petroj/38.10.1419.
Middlemost, E. A. K., 1985. Magmas and magmatic rocks:An introduction to igneous petrology. Longman group UK. 266pp. https://doi.org/10.1017/S0016756800026716.
Mukherjee, R., Monda,l SK., Rosing, MT., and Frei, R., 2010. Compositional variations in the Mesoarchean chromites of the Nuggihalli schist belt, Western Dharwar Craton (India): potential parental melts and implications for tectonic setting. Contrib Mineral Petrol, 160, 865-885. https://doi.org/10.1007/s00410-010-0511-5.
Najafzadeh, A. R., Arvin, M., Pan, Y., and Ahmadipour, H., 2008. Podiform Chromitites in the Sorkhband Ultramafic Complex, Southern Iran: Evidence for Ophiolitic Chromitite. Journal of Science (Islamic Republic of Iran), 19, 49-65.
Nixon, P, H., 1987. Mantle Xenoliths. Wiley, New York, N.Y., 844 pp.
Obata, M., 1980. The Ronda Peridotite: Garnet-Spinel and Plagioclase-Lherzolite facies and the P-T trajectories of a high temperature mantle intrusion. Journal of Petrology, 21(3), 533-572. https://doi.org/10.1093/petrology/21.3.533.
Pearce,  J.A.,  Vander  Laan,  S.R.,  Arculus,  R.J.,  Murton,  B.J.,  Ishii,  T.,  Peate,  D.W.,  and Parkinson, I.J., 1992. Boninite and harzburgite from Leg 125 (Bonin-Mariana forearc): A case study of magma genesis during the initial stages of subduction, in Fryer, P., et al., Proceeding of the Ocean Drilling Program, Scientific Results, Site 778–786, Bonin-Mariana Region. College Station, Texas, Ocean Drilling Program, 623-659. DOI: 10.2973/odp.proc.sr.125.172.1992.
Pearce, J. A., Barker, P. F., Edwards, S. J., Parkinson, I. J., and Leat, P. T., 2000. Geochemistry and tectonic significance of peridotites from theSouth Sandwich arc-basin system, South Atlantic. Contributions to Mineralogy and Petrology, 139, 36-53. https://doi.org/10.1007/s004100050572.
Peighambari, S., Ahmadipour. H., Stosch. H-G., and Daliran, F., 2011. Evidence for multi-stage mantle metasomatism at the Dehsheikh peridotite massif and chromite deposits of the Orzuieh coloured mélange belt, southeastern Iran. Ore Geol Rev, 39, 245-264. 10.1016/j.oregeorev.2011.03.004.
Peighambari, S., Uysal, I., Stosch, H. G., Ahmadipour, H., and Heidarian, H., 2016. Genesis and tectonic setting of ophiolitic chromitites from the Dehsheikh ultramafic complex (Kerman, southeastern Iran): Inferences from platinum-group elements and chromite compositions. Ore Geology Reviews, 74, 39- 51. https://doi.org/10.1016/j.oregeorev.2015.10.032.
Quick, J.E., 1981. Petrology and petrogenesis of the Trinity Peridotite. An upper mantle diapir in the Eastern Klamath Mountains. Northern California. Journal of Geophysical Research, 86(B12), 11837-11863. https://doi.org/10.1029/JB086iB12p11837.
Sabzehei, M., 1974. Les mélanges ophiolitiques de la region d’Esfandagheh(Iran meridional)Etude petrologique et structurale, Interpretation dans le cadre iranien. These,Universite de Grenoble, 205p. https://tel.archives-ouvertes.fr/tel-00574969.
Saidi, A., Brunet, M.F., and Ricou, L.E., 1997. Continental accretion of the Iran block to Eurasia as seen from Late Paleozoic to Early Cretaceous subsidence curves. Geodyn. Acta, 10, 189-208. https://doi.org/10.1080/09853111.1997.11105302.
Sepidbar, F., Khedr, M.Z., Ghorbani, M.R., Palin, R.M., and Xiao, Y., 2021. Petrogenesis of arc-related peridotite hosted chromitite deposits in Sikhoran-Soghan mantle section, South Iran: Evidence for proto-forearc spreading to boninitic stages. Ore Geology Reviews, 136, 104-256. https://doi.org/10.1016/j.oregeorev.2021.104256.
Shafaii Moghadam, H., Bröcker, M., Griffin, W.L., Li, X.H, Chen, R.X., and O’Reilly, S.Y.  2017.  Subduction, high-P metamorphism and collision fingerprints in SW Iran: Constraints from zircon U-Pb and mica Rb-Sr geochronology.  Geochemeistry, Geophysics, Geosystems, 18, 306-332.  https://doi.org/10.1002/2016GC006585.
Shervais, J. W., 2000. Birth, death, and resurrection: The life cycle of supra subduction zone ophiolites. Geochemistry, Geophysics, Geosystems, v. 2.  https://doi.org/10.1029/2000GC000080.
Taylor, R.N., Nesbitt, R.W., Vidal, P., Harmon, R.S., Auvray, B., and Croudace, I.W., 1994. Mineralogy, chemistry, and genesis of the boninite series volcanics, Chichijima, Bonin Islands, Japan. Journal of Petrology, 35, 577-617. https://doi.org/10.1093/petrology/35.3.577.
Tamura, A., and Arai, SH., 2006. Harzburgite–dunite–orthopyroxenite suite as a record of supra-subduction zone setting for the Oman ophiolite mantle. Lithos, 90, 43-56. https://doi.org/10.1016/j.lithos.2005.12.012.
Uysal, I., Tarkian, M., Sadiklar, M.B., Zaccarini, F., Meisel, T., Garuti, G., and Heidrich, S.,  2009. Petrology of Al-and Cr-rich ophiolitic chromitites from the Mu.la, SW Turkey:  implications from composition of chromite, solid inclusions of platinum-group mineral, silicate, and base-metal mineral, and Os-isotope geochemistry. Contributions to  Mineralogy and Petrology 158, 659-674. https://doi.org/10.1007/s00410-009-0402-9.
Whitney, D.L., and Evans, B.W., 2010. Abbreviations for names of rock-forming minerals. American Mineralogist, 95, 185-187. https://doi.org/10.2138/am.2010.3371.
Ye., X.T., Zhang, Ch.L., Zou, H.B., Zhou, G., Yao, Ch.Y., and Dong, Y.G., 2015. Devonian Alaskan-type ultramafic–mafic intrusions and silicic igneous rocks along the southern Altai orogen: Implications on the Phanerozoic continental growth of the Altai orogen of the Central Asian Orogenic Belt. Journal of Asian Earth Sciences 113: 75-89. https://doi.org/10.1016/j.jseaes.2014.08.008.
Zaccarini, F., Garuti, G., Proenza, J.A., Campos, L., Thalhammer, O.A.R., Aiglsperger, T.,  and Lewis, J., 2011. Chromite and platinum-group-elements mineralization in the Santa  Elena ophiolitic ultramafic nappe (Costa Rica): geodynamic implications. Geologica  Acta, 9, 407-423. D O I :   1 0 . 1 3 4 4 / 1 0 5 . 0 0 0 0 0 1 6 9 6.
Zhou, M. F., Sun, M., Keays, R.R., and Kerrich, R., 1998. Controls on the platinum-group   elemental distributions in high-Cr and high-Al chromitites: a case study of the  podiform chromitites from the Chinese orogenic belts. Geochimica et Cosmochimica  Acta, 62, 677-688.  10.1016/S0016-7037(97)00382-7.
Zhou, M.F., Robinson, P.T., Malpas, J., Edwards, S.J., and Qi, L., 2005. REE and PGE  geochemical constraints on the formation of dunites in the Luobusa ophiolite, Southern Tibet. Journal of Petrology, 46(3), 615-639. https://doi.org/10.1093/petrology/egh091.
Zhou, MF., Robinson, PT., Su, BX., Gao, JF., Li, JW., Yang, JS., and Malpas, J., 2014. Compositions of chromite, associated minerals, and parental magmas of podiform chromite deposits. The role of slab contamination of asthenospheric melts in supra subduction zone environments. Gondwana Res, 26, 262-283. https://doi.org/10.1016/j.gr.2013.12.011.