نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی دکتری زمین شناسی اقتصادی ، گروه علوم زمین ، واحد محلات ، دانشگاه آزاد اسلامی، محلات ، ایران

2 گروه علوم زمین ، واحد محلات ، دانشگاه آزاد اسلامی ، محلات ، ایران

3 سازمان زمین شناسی و اکتشافات معدنی ایرانسازمان زمین شناسی ایران

4 گروه زمین شناسی دانشکده علوم، دانشگاه بوعلی سینا، همدان، ایران

10.22071/gsj.2022.314372.1951

چکیده

کانسار نینه در شرق استان مرکزی ، و در واحد های آهکی ژوراسیک میانی کمربند فلززایی ملایر- اصفهان قرار دارد. کانه‌زایی چینه‌کران و دیرزاد، در اشکال رگه‌ای، جانشینی و پرکننده فضاهای باز شامل کانه‌های اصلی گالن ، اسفالریت و باریت با همراهی دگرسانی‌های دولومیتی و سیلیسی می باشد. نتایج ریزدماسنجی میانبارهای سیال باریت و کلسیت به ترتیب کمترین و بیشترین دمای همگن‌شدگی را نشان دادند، اما سیال کانه‌زای باریت مقادیر بیشتری از شوری و کلسیت کمتری نشان دادند. بنظر می‌رسد این دو کانی همزمان با کانه‌زایی هستند، اما باریت کمی دیرتر و در نتیجه سرد شدن و اختلاط تشکیل شده است. نمودار دمای همگن‌شدگی به شوری، فرآیند اختلاط و سرد شدن در طول کانه‌زایی و نیز نوع شورابه‌های حوضه‌ای را برای کانه‌زایی پیشنهاد می‌نماید. مقادیر ایزوتوپی در محدوده ذخایر می‌سی‌سی‌پی است و برای ایزوتوپ گوگرد گالن و اسفالریت (به طور میانگین ‰ 5/7 تا 5/21) و باریت ‰ 7/43 می‌باشد. مقادیر ایزوتوپ اکسیژن (‰ 2/9- تا 2/11-) متأثر از چندمنشا و ایزوتوپ کربن (‰ 1/0 تا 5/0) منشا کربنات‌های دریایی کانی کلسیت را نشان داد. بنابراین، کانه‌زایی کانسار نینه را می‌توان نوع دره می‌سی‌سی‌پی دانست که در طی فرآیندهای کوهزایی تحت تاثیر بیشتر سیال بر سنگ دیواره قرار گرفته است.

کلیدواژه‌ها

موضوعات