نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی دکتری تکتونیک، گروه زمین شناسی، دانشگاه فردوسی مشهد

2 دانشیار گروه زمین شناسی، دانشگاه فردوسی مشهد، مشهد، ایران

10.22071/gsj.2022.320834.1964

چکیده

هم‌تافت فریمان که در شمال خاور ایران و جنوب خاور مشهد جای گرفته است، در بردارنده سنگ های گوناگونی از پرمین تا عهد حاضر می‌باشد که دچار چندین مرحله دگرریختی شده‌اند. در این مقاله هندسه ساختاری گسل‌ها و چین‌های منطقه، تحلیل و بر مبنا آن مراحل دگرریختی هم‌تافت فریمان شناسایی شده که نشانگر تکامل آن در طی 3 مرحله دگرریختی است. در اولین مرحله دگرریختی نیروهای زمین ساختی همراه با مرحله حرارتی سبب دگرگون شدن رسوبات و تشکیل برگوارگی و چین‌های نسل اول در منطقه شده‌اند. همچنین راندگی‌های نسل اول در طی این مرحله تشکیل و باعث رانده شدن بقایای پالئوتتیس شده‌اند. مرحله دوم دگرریختی سبب تشکیل نسل دوم راندگی‌ها و چین‌خوردگی‌ها در منطقه شده است. تحلیل جنبشی راندگی‌های نسل دوم بیانگر دو فاز حرکتی معکوس با مولفه راستالغز چپگرد و امتدادلغز راستگرد با مولفه شیبی معکوس است. حرکات معکوس چپگرد آن که موجب تشکیل توده‌های نابرجا آهکی به سن پرمین شده مرتبط با مرحله دوم دگرریختی و حرکات امتدادلغز راستگرد آن که سبب قطع و جابهجایی ساختارهای پیشین شده و تمامی واحدهای سنگی منطقه را تحت تاثیر قرار داده، جوانتر از تریاس پسین بوده و مرتبط با مرحله سوم دگرریختی تحلیل شده است.

کلیدواژه‌ها

موضوعات