نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی دکتری پترولوژی/دانشگاه اصفهان

2 عضو هیات علمی گروه زمین شناسی دانشگاه اصفهان

3 گروه زمین‌شناسی،‌ دانشکده علوم، دانشگاه اصفهان، 8174673441، اصفهان، ایران

10.22071/gsj.2022.329201.1981

چکیده

بر اساس شواهد صحرایی و سنگ نگاری با افزایش درجة دگرگونی، طیف گسترده‌ای از متابازیت‌ها در پی دگرگونی در رخسار‏‌ة آمفیبولیت (دگرگونی M1) در شرق جندق تشکیل شده‌اند. بر اساس دما-فشارسنجی ‏‌جفت کانی‏‌های همزیست هورنبلند-پلاژیوکلاز، گسترة دمایی 642-692 درجة سانتیگراد برای اپیدوت آمفیبولیت‏‌ها و گسترة دمایی 688-712 درجة سانتیگراد برای گارنت آمفیبولیت‏‌ها و به ترتیب فشارهای 8 و 11 کیلوبار به‏‌دست آمد که با پهنه دمایی-فشاری از رخساره آمفیبولیت میانی تا آمفیبولیت بالایی همخوانی دارند. همچنین شواهد پتروگرافی و فابریکی نشان‌دهندة وقوع فازهای دگرگونی دیگری در ارتباط با رخدادهای زمین‌شناسی در این منطقه هستند. با توجه به آثار دگرشکلی شکنا در آمفیبول‌ها و تشکیل اپیدوت و کوارتز در شکستگی‌ها، این سنگ‌ها دچار درجاتی از دگرگونی پسرونده و دگرشکلی در رخسارة شیست سبز-آمفیبولیت پایینی (دگرگونی M2) شده‌اند. شکل‌گیری برگوارگی در این سنگ‌ها و جهت‌یافتگی کانی‌ها، جهت‌یافتگی ترجیحی تجمعات تیتانیت در امتداد برگوارگی و نیز تشکیل گارنت‌های شکل‌دار سین‌تکتونیک در این مرحله گویای رخداد یک دگرگونی پیشرونده آمفیبولیت - آمفیبولیت بالایی (دگرگونی M3) هستند. تشکیل کلریت و اکتینولیت در حاشیه بلورهای اولیه نشان می‌دهد این سنگ‌ها سرانجام تحت تاثیر شرایط رخساره شیست سبز (دگرگونی M4) قرار گرفته‌اند.

کلیدواژه‌ها

موضوعات