نوع مقاله : مقاله مروری

نویسندگان

1 دانشکده زمین شناسی دانشگاه فردوسی مشهد

2 گروه زمین شناسی، دانشکده علوم، دانشگاه فردوسی مشهد، مشهد، ایران

10.22071/gsj.2022.350594.2014

چکیده

بررسی توان هیدروکربورزایی سازند کژدمی، به عنوان مهمترین سنگ‌ منشأ نفت در حوضه رسوبی زاگرس، از اهمیت زیادی برخوردار است. گسترش سازند کژدمی در حوضه زاگرس، با تفاوت‌هایی در عمق و شرایط رسوب‌گذاری زون‌های مختلف این حوضه و تغییراتی نظیر تنوع در رخساره‌های رسوبی و میزان حفظ‌شدگی ماده آلی همراه بوده است. در این مطالعه تعداد 5 نمونه شیل سیاه از رخنمون‌های سطحی سازند کژدمی (برش پرچستان و برش تنگ ماغر) ، انتخاب و توسط پیرولیز راک-اول آنالیر شدند. همچنین جهت مقایسه و بررسی بیشتر، داده‌های مربوط به 25 نمونه از سازند کژدمی از میادین مطالعه شده در حوضه زاگرس (میدان نوروز، میدان سروش، میدان آزادگان و چاه بینک) بررسی شد. شواهد رسوبی و ژئوشیمیایی، حاکی از یک لیتولوژی غالب شیلی برای سازند کژدمی همراه با مقدار بالای ماده آلی است که در محیطی احیایی تا نیمه‌اکسیدی نهشته شده اند. مقادیر به دست آمده برای کربن آلی کل از 1.2 تا 6.9 درصد در نوسان بوده و بررسی بلوغ حرارتی نمونه‌ها یک بازه وسیع از محدوده نابالغ تا اواسط پنجره نفتی را نشان داد که اغلب در محدوده کروژن‌های نوع II و III قرار گرفته‌اند.

کلیدواژه‌ها

موضوعات