نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانش آموخته کارشناسی ارشد زمین شناسی زیست محیطی دانشگاه شهید باهنر کرمان

2 دانشیار دانشگاه شهید باهنر کرمان

3 عضویت هیات علمی بخش مهندسی معدن/ دانشگاه شهید باهنر کرمان

4 بخش زمین شناسی دانشکده علوم- دانشگاه شهید باهنر کرمان - کرمان - ایران

5 پژوهشگر پسادکتری، بخش زمین شناسی دانشگاه شهید باهنر کرمان

10.22071/gsj.2022.348628.2009

چکیده

هدف این مطالعه پهنه بندی خطرهای مرتبط با فوران احتمالی دماوند است. برای پهنه بندی این تهدیدها از مدل‌های ارتفاعی رقومی (DEM)، تصاویر ماهواره‌ای و نرم افزارهای Arc GIS، ENVI و VORIS استفاده شد. برای تهیه نقشه گسترش خاکسترهای آن مدل فرارفت- انتشار، و برای تهیه نقشه پراکنش ابر سوزان مدل مالین وشریدان (1982) مورد استفاده قرار گرفتند. در ارتباط با گسترش خاکسترهای آن، اطلاعات جوی مورد نیاز از داده‌های پایگاه NCEP/NCAR اخذ شدند. همچنین، مدل شبیه سازی جریان برای تهیه نقشه گسترش جریان گدازه به کار گرفته شد. برای تهیه نقشه محدوده‌های گسترش لاهار، با استفاده از DEM منطقه، موقعیت آبراهه‌های اصلی سطح مخروط و دره‌های اطراف مشخص گردید و با در نظر گرفتن بافر زون 50 متری، محدوده گسترش لاهار تهیه گردید. براساس این مطالعه، پلوم خاکسترهای آتشفشانی به سمت شرق گسترش می‌یابد و چند آبادی را تهدید می‌کند. گدازه‌ها و ابرهای سوزان نیز بعضی از روستاهای اطراف مخروط را تهدید می‌کنند. لاهارهای حاصل از این آتشفشان، ضمن حرکت در خط القعرهای موجود در سطح مخروط، وارد دره‌های اصلی منطقه (هزار و دلیچای) می‌شوند و در مسیر خود آبادی‌های متعددی را تهدید خواهند کرد. نقشه‌های ارائه شده راهنمای مفید و ضروری برای مدیریت این خطرها می‌باشند

کلیدواژه‌ها

موضوعات