نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 گروه علوم زمین ، دانشکده علوم پایه، واحد علوم و تحقیقات، دانشگاه آزاد اسلامی ، تهران، ایران

2 پژوهشکده علوم زمین، سازمان زمین شناسی و اکتشافات معدنی کشور، تهران، ایران

3 گروه علوم زمین، دانشگاه آزاد اسلامی ، واحد علوم و تحقیقات، تهران، ایران

4 گروه زمین شناسی، دانشکده علوم پایه، واحد مشهد، دانشگاه آزاد اسلامی ، مشهد، ایران

5 گروه زمین شناسی، باشگاه پژوهشگران جوان و نخبگان، واحد مشهد، دانشگاه آزاد اسلامی ، مشهد، ایران

10.22071/gsj.2022.329978.1984

چکیده

دومین سازند از گروه آق در بند در منطقه آق دربند (شمال شرق ایران) به نام سازند نظر کرده به سن آنیزین و با سنگ شناسی کربناته – ولکانوژنیک شناخته می شود. به منظور انجام مطالعات پتروگرافی، چینه نگاری سکانسی، تعیین ریز رخساره ها و محیط رسوبی سازند نظر کرده ، 300 نمونه برداشت و حدود 100 مقطع نازک از چهار برش تهیه گردیده است. 12ریز رخساره کربناته بهمراه 1رخساره هیبریدی و 3 رخساره آواری شناسایی شده در این سازند متعلق به محیط های لاگون، شول و دریای باز هستند. با توجه به نتایج بدست آمده در این بررسی، محیط نهشته شدن سازند نظر کرده، یک محیط رمپ با شیب انتهایی می باشد. نوسانات سطح آب دریا در برش های مورد مطالعه در مقایسه با منحنی تغییرات سطح آب دریا در زمان آنیزین که توسط هک و همکاران ارائه شده نشان دهنده وجود یک سکانس رسوبی رده سوم می باشند که با مرز از نوع غیر فرسایشی SB2 در زیر و در بالای برش های مطالعه شده قابل شناسایی می باشد.

کلیدواژه‌ها

موضوعات