نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی دکترای مهندسی اکتشاف معدن دانشگاه صنعتی اصفهان.

2 دانشیار و عضو هیئت علمی دانشکده مهندسی معدن دانشگاه صنعتی اصفهان،

3 دانشیار و عضو هیئت علمی پژوهشگاه صنعت نفت،

4 استاد و عضو هیئت علمی دانشگاه ECU استرالیا

10.22071/gsj.2022.347690.2008

چکیده

هدف از این تحقیق با مطالعات میکروبیولوژی و ژئوشیمیایی روی نمونه‌های خروجی،ورودی آب دریا وآب تزریقی به میدان‌های سیوند(SIC C)،دنا(SIC D) واسفند(SIC E)واقع درمنطقه عملیاتی جزیره سیری از توابع شرکت نفت فلات قاره ایران درسکوهای نصر و ایلام،شناسایی منشاءگازسولفیدهیدروژن هست.ازاین‌رو جهت پی بردن به منشاءترش شدگی میادین نفتی جزیره سیری،پس ازبررسی و مطالعات اولیه و کتابخانه‌ای وهمچنین مشخصات مخزنی،تاریخچه تزریق و تولید میادین،محتمل‌ترین فرضیه ترش شدگی در این میادین می‌تواندناشی ازفرایندهای احیای باکتریایی سولفات‌ها باشد،ازاین‌رو برای اثبات فرضیه،محیط‌های کشت موردنیازرشدباکتری‌های احیاکننده سولفات تهیه گردیدو پس از نمونه‌برداری میدانی،برخی آزمایشات میکروبیولوژی روی نمونه‌هاصورت گرفت،ازآنجایی‌که درمشاهدات اولیه نمونه‌برداری،تغییررنگ نمونه‌ها ازصورتی به سیاه به‌وضوح گویای آن بودکه درنمونه‌ها،باکتری‌های احیاکننده سولفات وجود دارد،بدین منظورروی نمونه‌های آلوده،فراینداستخراج DNA صورت گرفت و درمرحله تکمیلی،نمونه‌ها جهت ارزیابی‌های مولکولی واردفازشناسایی مولکولی گردیدندکه خروجی نتایج، باکتری‌ای که بیشترین فراوانی(حدود 81 درصد)را داشته است، باکتری دسولفوویبریو هست که توانایی بسیار بالایی در مصرف هیدروژن در مخازن نفتی را دارد و آن‌ها را به گاز سولفید هیدروژن که همانا منجر به ترش شدگی مخازن نفتی می‌شود تبدیل می‌کند.
بنابراین فرضیه اولیه تحقیق که عامل اصلی‌ترش شدگی میادین نفتی منطقه موردمطالعه در جزیره سیری، فرایندهای مربوط به باکتری‌های احیاکننده سولفات که باکتری دسولفوویبریو در آن نقش بسزایی بازی می‌کند به اثبات می‌رسد.

کلیدواژه‌ها

موضوعات