نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 گروه زمین‎‌شناسی، دانشکده علوم پایه، دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات، تهران، ایران

2 گروه زمین شناسی و مرکز تحقیقات علوم زمین, دانشکده علوم,دانشگاه آزاد اسلامی واحد زاهدان

3 هیات علمی دانشگاه آزاد اسلامی - واحد علوم و تحقیقات تهران

4 استاد، پژوهشکده علوم زمین، تهران، ایران

10.22071/gsj.2022.341732.1998

چکیده

برش شیشتو در شمال طبس قرار دارد. توالی های قزلین و آسلین سازند زلدو به ستبرای 60 متر به پنج واحد سنگی تقسیم شده است که شامل سنگ ماسه ، سنگ ماسه آهکی، شیل، سنگ آهک ماسه ای و سنگ آهک می باشد. مرز پایینی نهشته ها با ناپیوستگی فرسایشی برروی نهشته های سازند آبشنی قرار گرفته است. مرز زبرین آن با سازند تیغ معدنو پیوسته است. فوزولیندهای قزلین و آسلین در این برش مانند Ruzhenzevites-Rauserites-Triticites که در سنگ نهشته های آشکوب قزلین نواحی دارواز، فرگانا، اورال جنوبی، حوضه دونتسک و کارنیک آلپ، انارک، البرز مرکزی و زون سنندج- سیرجان شناسایی شده و همچنین گونه های مختلف Sphaeroschwagerina ، Pseudoschwagerinaو Likharevites که مبین سن آسلین است، نشاندهنده پیوستگی مرز کربونیفر-پرمین در برش مورد مطالعه و هم ارزی قابل مقایسه با سایر پهنه های ساختاری – رسوبی ایران از جمله ایران مرکزی ، البرز و زون سنندج- سیرجان می باشد. هم ارزی یاد شده حکایت از پیشروی دریا در زون های ساختاری- رسوبی مختلف ایران در اواخر کربونیفر و ابتدای پرمین دارد. در برش شیشتو ، 15 جنس، 35 گونه و2 زیر گونه از فوزولین ها شناسایی شده که برخی از گونه ها برای اولین بار از ایران گزارش می شود.

کلیدواژه‌ها

موضوعات