نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 1دانشجوی دکتری پترولوژی، گروه زمین شناسی، دانشکده علوم پایه، دانشگاه هرمزگان، بندرعباس، ایران

2 هیات علمی گروه زمین شناسی، دانشکده علوم پایه، دانشگاه هرمزگان، بندر عباس

3 3دانشیار گروه زمین شناسی، دانشکده علوم پایه، دانشگاه شهید باهنر کرمان، کرمان، ایران

4 گروه زمین شناسی - دانشکده علوم پایه - دانشگاه هرمزگان - بندرعباس

10.22071/gsj.2022.349172.2010

چکیده

گرانیتوئیدهای دلفارد در جنوب شرق استان کرمان قرار داشته و در حاشیه ها، ترکیب کوارتزدیوریتی دارند. کوارتزدیوریت ها شامل کانی های اصلی پلاژیوکلاز، آمفیبول و بیوتیت هستند و مطالعات حاضر نشان می دهد این سنگها، گرانیتوئیدهای نوع I بوده و به سری ماگمایی کالکوآلکالن تعلق دارند. غنی شدگی از عناصر نادر خاکی سبک نسبت به عناصر نادر خاکی سنگین، بالا بودن مقدار عناصر LIL نسبت به HFS و همچنین بی هنجاری منفی Ti و Nbدر نمودارهای چند عنصری، نشان می دهد که ماگماهای سازنده کوارتزدیوریت های دلفارد در محیط قوس ایجاد شده اند. نسبت های CaO/(MgO+FeOt) و Al2O3/(MgO+FeOt) (به ترتیب برابر با 55/0 و 36/1) نشان می دهد که ماگماهای اولیه، از ذوب بخشی سنگ های بازیک پوسته زیرین و با دخالت سیالات و مذاب های گوشته ای به وجود آمده اند. داده های ژئوشیمیایی همچون نسبت های La/Yb(N)و Th/Yb(N)(به ترتیب برابر با4/4 و 5/6) و موقعیت زمین شناسی گرانیتوئیدهای دلفارد حاکی از این است که ماگماهای مادر، احتمالاً مربوط به محیط قبل از برخورد بوده ودر جایگاه قوس آتشفشانی بالغ و در عمق حدود 40 کیلومتری بالای زون فرورانش لیتوسفر نئوتتیس پدید آمده اند و سپس به سطوح بالاتر صعود و تبلور تفریقی را تحمل کرده اند.

کلیدواژه‌ها

موضوعات