نوع مقاله : آگاهی‌رسانی علوم زمین

10.22071/gsj.2022.157649

کلیدواژه‌ها