نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 گروه زمین شناسی مهندسی، دانشکده علوم پایه، دانشگاه تربیت مدرس

2 دانشگاه تربیت مدرس، دانشکده علوم پایه

3 گروه زمین شناسی مهندسی، دانشکده علوم پایه، دانشگاه تربیت مدرس، تهران، ایران

4 عضو هیئت علمی دانشگاه تهران

10.22071/gsj.2022.352619.2021

چکیده

اثر توامان تعداد درزه، بازشدگی، نوع و ضخامت پرشدگی بر میزان ارتعاش ناشی از انتشار امواج در چهار بلوک‌ سنگ‌ آهک خشک و همسان به ابعاد 10×10×50 سانتیمتر مطالعه شد. حداکثر ارتعاش ذرات در بلوکهای سنگ بکر و درزه‌دار در سه جهت عمود برهم توسط ژئوفون سه مولفه‌ای ثبت شد. در بلوک شماره 1 با یک درزه در وسط بلوک، میزان بازشدگی درزه از 3- 6- 9- 12- 15- 18 -21 میلی‌متر تغییر یافت و اندازه‌گیری‌ها برای هر مقدار بازشدگی در دو سری انجام شد. در سری اول درزه پرشده با خاک رس و در سری دوم درزه پرشده با خاک ماسه‌ای مورد آزمایش قرار گرفت. این سری آزمایش‌ها بر روی بلوک‌های شماره 2 با دو درزه، بلوک شماره 3 با سه درزه و بلوک شماره 4 با چهار درزه نیز انجام شد. نتایج آزمایش‌ها نشان داد که وجود درزه‌‌ در بلوک‌های سنگی، حداکثر ارتعاش ذرات در هر سه جهت را با نسبت‌های مختلف کاهش داد. کاهش مقدار حداکثر ارتعاش ذرات در جهت انتشار امواج بیش از سایر جهات است. رابطه بین افزایش شاخص درزه‌داری و کاهش حداکثر ارتعاش ذرات به صورت غیرخطی است. با افزایش شاخص درزه‌داری در نمونه‌های درزه‌دار، حداکثر ارتعاش ذرات با نرخ کمتری کاهش می‌یابد.

کلیدواژه‌ها

موضوعات