نوع مقاله : مقاله مروری

نویسندگان

1 گروه نقشه برداری،دانشکده عمران، دانشگاه تبریز، تبریز، ایران

2 گروه نقشه برداری، دانشکده مهندسی عمران، دانشگاه تبریز، تبریز، ایران

10.22071/gsj.2022.320993.1966

چکیده

تداخل‌سنجی طول مبنای بسیار بلند یا به اختصار VLBI یکی از مهم‌ترین تکنیک‌های مورد استفاده در علم ژئودزی می‌باشد. از جمله توانایی‌های این تکنیک می‌توان به تعیین چارچوب مرجع سماوی بین المللی ، تعیین پارامترهای توجیه زمین ، تعیین مختصات و سرعت ایستگاه مشاهداتی با دقت بسیار بالا و تعیین پارامتر انحراف نور اشاره کرد. تلاشهای بسیاری از گذشته تا کنون برای افزایش دقت داده‌های تکنیک VLBI صورت پذیرفته است که ازجمله آن‌ها می‌توان به بهبود فنی تجهیزات مورد استفاده، بهبود مدل‌های فیزیکی مورد استفاده، استفاده از روش‌های مناسب پردازش داده و همچنین افزایش تعداد ایستگاه‌های مشاهداتی اشاره کرد. در این تحقیق مکان بهینه برای احداث ایستگاه VLBI در منطقه خاورمیانه جهت کاهش خطای برآورد پارامترهای توجیه زمین در دوره مشاهداتی CONT17 بررسی شده است. نتیجه اصلی تحقیق نشان می‌دهد که با احداث یک ایستگاه مشاهداتی در عمان، میانگین خطای تعیین پارامترهای توجیه زمین در شبکه مشاهداتی Legacy-1 به میزان 6/64 درصد و با احداث یک ایستگاه مشاهداتی در مصر، میانگین خطای تعیین پارامترهای توجیه زمین در شبکه مشاهداتی Legacy-2 به میزان 13/86 درصد کم می‌شود.

کلیدواژه‌ها

موضوعات