نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دکترا، مربی، گروه زمین شناسی، دانشکده علوم پایه، دانشگاه پیام نور، تهران، ایران

2 دکترا،دانشیار، گروه زمین‌شناسی،دانشکدة علوم پایه، دانشگاه تربیت مدرس، تهران، ایران

3 دکترا، دانشیار، سازمان زمین‌شناسی و اکتشافات معدنی کشور، تهران، ایران

4 دکترا، استاد، گروه زمین‌شناسی، دانشکدة علوم زمین، دانشگاه کالیفرنیا، سانتاباربارا، آمریکا

10.22071/gsj.2022.352410.2016

چکیده

در این پژوهش، واحدهای متابازیتی وگنایسی واقع در پشتة گلمنده و کوه‌های زمان‌آباد (مجموعة دگرگونی بنه‌شورو، شرق ساغند، ایران مرکزی) مورد مطالعة سن‌سنجی اورانیوم-سرب کانی زیرکن قرار گرفته‌اند. بر این اساس نمونة گارنت آمفیبولیت، سن‌ 6/3±4/545 میلیون سال (7/1MSWD= )، نمونة گنایس کوارتز فلدسپاتی، سن‌‌ 5/3±3/541 میلیون سال (26/0MSWD= )، نمونة آمفیبول-بیوتیت گنایس، سن‌ 6/2±2/549 میلیون سال (28/0MSWD= ) و نمونة متاگابرو، سن‌ 4/4±2/541 میلیون سال (8/1MSWD= ) را نشان می‌دهند. بر اساس شیمی کانی، تمامی بلورهای زیرکن مورد بررسی، ماهیت ماگمایی، قاره‌ای و پوسته‌ای دارند. بنابراین، یافته‌های سنی یاد شده، به سن تبلور ماگمای والد گارنت آمفیبولیت، متاگابرو و گنایس‌ها نسبت داده می‌شود. محدودة سنی 500 میلیون سال در مطالعات پیشین، به سن دگرگونی متابازیت‌ها و سن جایگزینی گرانیت مولد گنایس‌های منطقه تعبیر شده بود.

کلیدواژه‌ها

موضوعات