نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسنده

عضو هیات علمی دانشگاه آزاد اسلامی

10.22071/gsj.2022.334175.1987

چکیده

باتولیت چهارگنبد در سیرجان و در بخش جنوب‌شرقی زون ماگمایی ارومیه-دختر واقع شده است. این توده نفوذی با ترکیب اسیدی تا کمی حد واسط به داخل واحدهای ولکانیکی ائوسن تزریق شده است. بیشتر حجم ترکیبات سنگی، گرانودیوریت و مونزوگرانیت می‌باشد. این توده حاوی انکلاوهای میکروگرانولار مافیک متعدد با ترکیب دیوریت و مونزودیوریت است. دایک هایی میکروگرانولار مافیک توده را قطع کرده اند. شواهد صحرایی نظیر. انکلاوهای میکروگرانولار مافیک با اشکال کروی تا بیضی، زنگوله‌ای و میله‌ای، وجود دایک‌های مافیک سین پلوتونیک و همچنین شواهد بافتی نشان دهنده عدم تعادل از قبیل حضور پلاژیوکلازهایی با منطقه بندی ترکیبی و سطوح تحلیلی مکرر و کوارتزهای اوسلی در انکلاوها نشانه تغییرات شیمیایی و یا حرارتی مذاب در حین رشد بلور و شاهدی برای وقوع اختلاط ماگمایی هستند. انکلاوها، در بیشتر عناصراصلی، همچون Al2O3،CaO ،MgO ،Fe2O3،TiO2،P2O5 مقادیر بالاتری نسبت به سنگ میزبان نشان می دهند. از دید عناصر نادر خاکی (REE)، سنگهای گرانیتوئید میزبان و انکلاوهای همراه، الگوهای REE نسبتاً تفریق یافته با الگوهای LREE شیبدار و MREE و HREE تخت به نمایش می‌گذارند.
بر اساس دیاگرامهای تعیین محیط تکتونوماگمایی، نمونه های مورد مطالعه از منطقه چهار گنبد، درمحدوده کمانهای قوسی ناشی ازفرورانش قرارمی‌گیرند و ویژگی محیطهای حاشیه فعال قاره‌ای را نشان می دهند.

کلیدواژه‌ها

موضوعات