نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجو.گروه زمین شناسی ، دانشکده علوم زمین، دانشگاه شهید بهشتی،تهران،ایران

2 دانشکده علوم زمین، دانشگاه شهید بهشتی، تهران، ایران

3 کارشناس ارشد،شرکت معدن گستران احسان پویا، تهران، ایران

4 دانشکده علوم زمین ، دانشگاه شهید بهشتی،تهران، ایران

10.22071/gsj.2022.355828.2024

چکیده

ناحیه زاغ دره در کمپلکس افیولیتی اسفندقه- فاریاب در جنوب‌شرقی کمربند سنندج- سیرجان، دربرگیرنده محموعه ای از گدازه های مافیک-متوسط و یک توده نفوذی فلسیک است. سنگ های آتشفشانی سرشت کالک‌آلکالن تا تولئیتی دارند و متالومین هستند. در نمودار بهنجارشده به کوندریت، تهی‌شدگی نسبی در عناصر خاکی کمیاب سبک و الگوی کمابیش تخت برای عناصر خاکی کمیاب سنگین دیده می شود؛ نسبت (La/Yb)N برای بیشتر نمونه‌ها کمتر از یک است. سنگ های آتشفشانی زاغ دره، از نظر کانی شناسی و شیمیایی قابل مقایسه با محموعه های آتشفشانی زون سوپراسابداکشن هستند.
توده نفوذی زاغ‌دره با فینوکریست های فراوان پلاژیوکلاز و کوارتز، و کمتر از آن هورنبلند، در زمینه ای کوارتز-فلدسپاتی مشخص می‌شود و در نمودار نورماتیو An-Ab-Or در محدوده ترونجمیت- تونالیت قرار می‌گیرد. این توده گرایش ژئوشیمیایی کالک‌آلکالن تا تولئیتی دارد؛ پرآلومین است و با غنی شدگی نسبی از Na2O و CaO و تهی شدگی از K2O و Rb) و دیگر عناصر لیتوفیل با شعاع یونی بزرگ، و همچنین نسبت پایین K2O/Na2O، نسبت بسیار پایین Rb/Sr و تهی‌شدگی از عناصر خاکی کمیاب سبک LREE مشخص می شود که از ویژگی های معمول پلاژیوگرانیت های اقیانوسی است.

کلیدواژه‌ها

موضوعات