نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 گروه زمین شناسی، دانشکده علوم زمین، دانشگاه شهید چمران اهواز، اهواز، ایران

2 گروه زمین شناسی، دانشکده علوم زمین، دانشگاه شهید چمران اهواز

10.22071/gsj.2023.351321.2015

چکیده

کانسارهای مس پورفیری پرکام (سارا) و آبدر در ارتباط با استوک‌های دیوریتی - کوارتزدیوریتی در بخش جنوبی کمربند ماگمایی ارومیه - دختر، واقع شده اند. هدف از این مطالعه بررسی شیمی کانی های سریسیتی، پیریت و کالکوپیریت در زون دگرسانی فیلیک این کانسارها می باشد. نتایج نشان داد تمرکز عناصر Zn، Ag، Au و As در نمونه های کالکوپیریت (به ترتیب با میانگین 07/0، 007/0، 012/0 و 043/0 درصد وزنی) به نسبت بیشتر می باشد. در مقابل عناصر Re، Te، Co و Mo عمدتاً در نمونه های پیریت (به ترتیب با میانگین 01/0، 003/0، 09/0 و 07/0 درصد وزنی) تمرکز دارند. در این میان رخداد طلا در نمونه های پیریت سامانه های مس پورفیری آبدر و پرکام نشان دهنده رخداد طلا به صورت ادخال یا نانوذرات طلای طبیعی می باشد. در سریسیت هر دو کانسار، میکاهای ریزدانه، غنی از پتاسیم هستند و دارای روند افزایش جانشینی Si و نیز جانشینی عناصر Fe2+، Mg2+ وAl3+ در مکان های هشت وجهی می باشد که مبین روند تغییر ترکیب به سمت سلادونیت می‌باشد. همانند سایر کانسارهای مس پورفیری دارای کانه‌زایی قابل توجه (نظیر Copper Flat و Copper Cliff)، نمونه‌های دگرسانی فیلیک مربوط به کانسارهای مورد مطالعه، نشان دهنده روند جانشینی شرماکیت می-باشند.

کلیدواژه‌ها

موضوعات