نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 گروه زمین‌شناسی معدنی و آب، دانشکده علوم زمین، دانشگاه شهید بهشتی، تهران، ایران

2 گروه زمین‌شناسی اقتصادی، انستیتو علوم زمین کاربردی (AGW)، انستیتو تکنولوژی کارلسروهه (KIT)، کارلسروهه، آلمان

چکیده

کانسار طلای هیرد در بلوک لوت، همراهی نزدیکی با یک کمپلکس نفوذی حدواسط-مافیک دارد که در سنگ‌های آتشفشانی ائوسن جایگزین شده است. توده‌های نفوذی ترکیب گرانودیوریت تا دیوریت، هورنبلند-کوارتزمونزونیت و گابرو-دیوریت دارند و با  CaO،  FeOt و  MgO به‌نسبت بالا و K2O+Na2O به‌نسبت پایین مشخص می‌شوند که نشانگر تبلور از یک ماگمای نه‌چندان تفریق‌یافته است. این ویژگی‌ها و عدد منیزیم به‌نسبت بالا (36/36 تا 52/32) می‌تواند نشانگر تأثیر منبع گوشته‌ای در زایش ماگمای مادر باشد. توده‌های نفوذی هیرد، متالومین‌اند و سرشت کالک‌آلکالن تا کالک‌آلکالن پتاسیم-بالا دارند و حاوی ایلمنیت به‌عنوان کانی همراه هستند. کانی‌سازی در هیرد به‌صورت رگه‌ای، رگچه‌ای و افشان در تودة نفوذی گرانودیوریتی و سنگ‌های آتشفشانی میزبان، همراه با دگرسانی­‌های تورمالینی، سیلیسی و کربناتی رخ داده است. کانی‌های فلزی شامل پیروتیت، آرسنوپیریت، پیریت و کمتر از آن کالکوپیریت، گالن و اسفالریت است. طلا به‌صورت ذرات زیرمیکروسکوپی همراه با کانی‌های سولفیدی به‌ویژه پیریت و آرسنوپیریت نهشته شده است. با توجه به ویژگی‌های کانی‌شناسی و ژئوشیمیایی توده‌های نفوذی و کانی‌شناسی کانسنگ، کانسار طلای هیرد را می‌توان مشابه ذخایر مرتبط با گرانیتوییدهای احیایی نوع I درنظر گرفت. کاهیدگی ماگمای مولد می‌تواند ناشی از وارد شدن مواد پوسته به محیط منبع و/یا برهمکنش ماگما با سنگ‌های پوسته‌ای غنی از مواد آلی باشد.

کلیدواژه‌ها

موضوعات

اشراقی، ح.، 1385، کانی‌شناسی، ژئوشیمی و تیپ کانه‌زایی طلا در محدوده هیرد (شمال غرب نهبندان)، پایان‌نامة کارشناسی ارشد زمین‌شناسی اقتصادی، دانشکده علوم پایه، دانشگاه تربیت مدرس، تهران، 262 ص.
امیدیان‌فر، س.، رهگشای، م.، منصف، ا.، 1398، ژئوشیمی و پتروژنز توده نفوذی گرانیتوئیدی کودکان، فصلنامة علوم زمین، شماره 113، ص. 89-100.
بومری، م.، بیابانگرد، ح.، ناکاشیما، ک.، اسفرم، م.، 1393، کانه‌نگاری و شیمی سولفیدهای درون‌زاد در کانسار ماهور، غرب نهبندان، شرق ایران، فصلنامه زمین‌شناسی ایران، شماره 29، ص. 75-88.
بهروزی، ا.، خان‌ناظر، ن.، 1371، نقشه زمین‌شناسی بصیران، مقیاس 1:100000، سازمان زمین‌شناسی و اکتشافات معدنی کشور.
زارعی، ف.، ولایتی، س.، 1396، نقشه زمین‌شناسی 1:5000 هیرد، شرکت مهندسی مشاور معدنکاو و شرکت فناوری و مدیریت مهندسی سامیک.    
سمیعی، س.، 1394، کانی‌سازی، پترولوژی و مطالعات ژئوفیزیکی در منطقة خونیک، جنوب بیرجند، رساله دکتری، دانشکده علوم، دانشگاه فردوسی مشهد، 297 ص.
سهندی، م. ر.، بهروزی، ا.، خان‌ناظر، ن.، 1371، نقشة زمین‌شناسی ده‌سلم (چاه‌وک)، مقیاس 1:250000، سازمان زمین‌شناسی و اکتشافات معدنی کشور.
عسکری، ع.، صفری، م.، 1380، طرح اکتشافات مواد معدنی جنوب خراسان، گزارش اکتشافات ژئوشیمیایی ورقه 1:100000 بصیران، سازمان زمین‌شناسی و اکتشافات معدنی کشور، 168 ص. 
عسکری، ع.، صفری، م.، 1382، گزارش نقشة زمین‌شناسی 1:20000 محدودة امیدبخش کانی‌سازی طلای هیرد، سازمان زمین‌شناسی و اکتشافات معدنی کشور.
کره‌ای، م.ت.، 1381، گزارش اکتشاف ژئوشیمیایی نیمه‌تفصیلی در محدودة آنومالی 1:20000 هیرد، سازمان زمین‌شناسی و اکتشافات معدنی کشور، 173 ص.
کریم‌پور، م.ح.، حیدریان شهری، م.ر.، ملکزاده شفارودی، آ.، عسکری، ع.، 1385، مطالعات زمین‌شناسی، ژئوشیمی، پترولوژی و ژئوفیزیک در منطقه کانی‌سازی طلا-قلع هیرد (خراسان جنوبی)، سازمان زمین‌شناسی و اکتشافات معدنی کشور، 283 ص.
کریم‌پور، م.ح.، ملکزادة شفارودی، آ.، حیدریان شهری، م.ر.، عسکری، ع.، 1386، کانی‌سازی، دگرسانی و ژئوشیمی منطقة اکتشافی طلا-قلع هیرد، استان خراسان جنوبی، مجلة بلورشناسی و کانی‌شناسی ایران، شمارة 1، ص .  67-90.
ملکزاده شفارودی، آ.، 1388، زمین‌شناسی، کانی‌سازی، آلتراسیون، ژئوشیمی، میکروترمومتری، مطالعات ایزوتوپی و تعیین منشأ کانی‌سازی مناطق اکتشافی ماهرآباد و خوپیک، استان خراسان جنوبی، رساله دکتری، دانشکده علوم، دانشگاه فردوسی مشهد، 291 ص.
مهرابی، ب.، طالع فاضل، ا.، قاسمی سیانی، م.، 1390، مطالعات ژئوشیمیایی و فلززایی توده گرانیتوئیدی سرخ‌کوه (مجموعة آتشفشانی-نفوذی خاور ایران) و ارتباط آن با کانی‌سازی مس-طلا-آهن، فصلنامه زمین‌شناسی ایران، شماره 20، ص.  29-45.
Ague, J.J., and Brimhall, G.H., 1988. Magnetic arc asymmetry and distribution of anomalous plutonic belts in batholiths of California: effects of assimilation, crustal thickness, and depth of crystallization. Geological Society of American Bulletin 100, 912-927. doi: 10.1130/0016 7606(1988)100<0912:MAAADO>2.3.CO;2.
Angiboust, S., Agard, P., De Hoog, J.C.M., Omrani, J., and Plunder, A., 2013. Insights on deep, accretionary subduction processes from the Sistan ophiolitic “mélange” (Eastern Iran), Lithos (156-159), 139-158. http://dx.doi.org/10.1016/j.lithos.2012.11.007.
Arjmandzadeh, R., Alirezaei, S., and Almasi, A., 2022. Tectonomagmatic reconstruction of the Upper Mesozoic-Cenozoic Neotethyan arcs in the Lut Block, East Iran: a review and synthesis, Turkish Journal of earth Sciences (31),1-25. doi:10.55730/yer-2204-7.
Arjmandzadeh, R., and Santos, J.F., 2014. Sr-Nd isotope geochemistry and tectonomagmatic setting of the Dehsalm Cu-Mo porphyry mineralizing intrusives from Lut Block, Eastern Iran, International Journal Earth Sciences (103), 123-140. doi: 10.1007/s00531-013-0959-4.
Arjmandzadeh, R., Karimpour, M. H., Mazaheri, S. A., Santos,J. F., Medina, J. M., and Homam, S. M., 2011. Two-sided asymmetric subduction; implications for tectonomagmatic and metallogenic evolution of the Lut Block, eastern Iran. Journal of Asian Earth Sciences (41), 283–296.
Askari, A., and Safari, M., 2003. 1:20000 Geological-Mining map of Hired, GSI, Mashhad, Iran. (In Persian).
Askari, A., Safari, M., 2001. South Khorasan mineral exploration plan, Geochemical exploration report of 1:100000 Basiran, GSI, Mashhad, Iran. (In Persian).
Behrouzi, A., and Khan-Nazer, N. 1992, 1:100000 Geological quadrangle map of Basiran, Geological Survey of Iran. (In Persian).
Belvin, Ph. L., and Chappell, B. W., 1992. The role of magma sources, oxidation states and fractionation in determining the granite metallogeny of eastern Australia, Transitions of the Royal Society of Edinburgh: Earth Sciences, 83, 305-316. doi: 10.1017/S0263593300007987.
Berberian, M., and King, G. C. P., 1981. Towards a paleogeography and tectonic evolution of Iran. Canadian Journal of Earth Sciences, 18 (11), 1746-1766. doi: 10.1139/e81-163.
Boomeri, M., Biabangard, H., Nakashima, K., and Sform, M., 2014. Mineralography and chemistry of hypogene sulfides in Mahoor ore deposit, West Nehbandan, East Iran (In Persian), Iranian Journal of Geology, No. 29, 75-88.
Camp, V.E., and Griffis, R.J., 1982. Character, genesis and tectonic setting of igneous rocks in the Sistan suture zone, eastern Iran. Lithos, 15, 221-239. Doi: 10.1016/0024-4937(82)90014-7.
Cave, B. J., Barnes, S. J., Pitcair, I. K., Sack, P. J., Kuikka, H., Johnson, S. C., and Duran, Ch. J., 2019. Multi-stage precipitation and redistribution of gold, and its collection by lead-bismuth and lead immiscible liquids in a reduced-intrusion related gold system (RIRGS); Dublin Gulch, Western Canada. Ore Geology Reviews, v. 106, 28-55. https://doi.org/10.1016/j.oregeorev.2019.01.010.
Chappell, B.W., 1999. Aluminum saturation in I- and S- type granites and the characterization of fractionated haplogranites, Lithos (46), 535-551.
Chappell, B.W., and White, A.J.R., 1992. I- and S-type granites in the Lachlan fold belt, Geological Society of America Special Papers (272), 1-26. doi: 10.1130/SPE272-p1.
Cox, K.G., Bell, J.D., and Pankhurst, R.J., 1979. The interpretation of igneous rocks, George Allen. Ed. Springer.
Eftekhar-Nejad, J., Ruttner, A., Valeh, N., Nabavi, M. H., Haghipour, A., Hajian, J., and Alavai, M., 1977. 1:250000 Geological quadrangle map of Iran No. J6: Ferdows: Tehran, Geological Survey of Iran, 1 sheet.
Eftekhar-Nejad, J., Vahdati-Daneshmand, F.,  and Stöcklin, J., 1991. 1:250000 Geological quadrangle map of Iran No. K8: Birjand: Tehran, Geological Survey of Iran, 1 sheet.
Eshraghi, H., 2006. Mineralogy, geochemistry and type of gold mineralization in Hired district (NW Nehbandan) (In Persian with English abstract), MSc. thesis, Univ. of Tarbiat-Modares, Tehran, Iran., 262 p.
Goldfarb, R. J., Baker, T., Dueé, B., Groves, D. I., Hart, C. J. R., and Gosselin, P., 2005. Distribution, character, and genesis of gold deposits in metamorphic terranes, Economic Geology 100th Anniversary Volume, 407-450. https://doi.org/10.5382/AV100.14
Hart, C. J. R., 2007. Reduced intrusion-related gold systems, Mineral Deposits of Canada: A synthesis of Major deposit types, district metallogeny, the Evolution of geological provinces, and exploration methods: Geological Association of Canada, Mineral Deposits Division, Special Publication (5), 95-112.
Hart, C. J. R., Baker, T., and Burke, M., 2000. New exploration concepts for country-rock hosted, intrusion-related gold systems, Tintina Gold Belt: British Columbia and Yukon Chamber of Mines, Special Volume 2, 145-172.
Ishihara, S., 1977. The magnetite-series and ilmenite-series granitic rocks, Mining Geology (27), 293-305. doi: 10.11456/shigenchishitsu1951.27.293
Ishihara, S., 2008. Granitoid series and mineralization in the circum-Pacific Phanerozoic granitic belts: Resource
Geology (48), 219–224. doi: 10.1111/j.1751-3928.1998.tb00019.x
Ishihara, S., Robb, L. J., Anhaeusser, C. R., Imai, A., 2002. Granitoid series in terms of magnetic susceptibility: A case study from the Barberton region, south Africa. Gondwana Research, v. 3, 581-589. https://doi.org/10.1016/S1342-937X(05)70630-4
Karimpour, M. H., Zaw, Kh., and Huston, D. L., 2005. S-C-O isotopes, fluid inclusion microthermometry, and the genesis of ore bearing fluids at Qaleh-Zari Fe-Oxide Cu-Au-Ag mine, Iran, Journal of Sciences 16 (2), 153-168.
Karimpour, M.H., and Stern, C.R., 2009. Advanced space borne thermal emission and reflection radiometer mineral mapping to discriminate high sulfidation, reduced intrusion related and iron-oxide gold deposit, Eastern Iran, Journal of Applied Sciences, 9 (5), 815-828. Doi: 10.3923/jas.2009.815.828
Karimpour, M.H., Heidarian, M.R., Malekzadeh-Shafaroudi, A., and Askari, A., 2006. Geology, geochemistry, petrology and geophysics of gold-tin mineralization of Hired (South Khorasan) (In Persian), Geological Survey of Iran, 283 p.
Karimpour, M.H., Malekzadeh-Shafaroudi, A., Heidarian M.R., and Askari, A., 2007. Mineralization, alteration and geochemistry of Hired gold-tin prospecting area (In Persian), South Khorasan province, Iranian society of crystallography and mineralogy, No. 1, 67-90.
Karimpour, M.H., Malekzadeh-Shafaroudi, A., Mohammadi, F., Askari, A., Sadeghi, M., Santos, J. F., and Stern, C. R., 2021. Comparison of petrological and geochemical characteristics of three diffrent types of Eocene copper-gold mineralization in eastern Iran, Ore Geology Review (138), https://doi.org/10.1016/j.oregeorev.2021.104335.
Karimpour, M.H., Stern, C.R., Malekzadeh-Shafaroudi, A., Heidarian M.R., and Mazaheri, A. 2009. Petrochemistry of the Reduced, Ilmenite-Series Granitoid Intrusion Related to the Hired Gold-Tin Prospect (Basiran), Eastern Iran. Journal of Applied Sciences 9 (2), 226-236.
Kluyver, H. M., Griffis, R., Alavai-Naini, M., 1981. 1:250000 Geological quadrangle map of Iran No. J6: Naybandan: Tehran, Geological Survey of Iran, 1 sheet.
Koreie, M. T., 2002. Geochemical detailed-exploration in Hired prospecting area (In Persian), Geological Survey of Iran. 173 p.
Lang, J.R., Baker, T.,Hart, C.J.R., and Mortensen, J.K., 2000. An exploration model for intrusion-related gold system, Society of economic geology, News, v. 40,1-15. https://doi.org/10.5382/SEGnews.2000-40.fea.
Li, X.H., Li, Z.X., Li, W.X., Liu, Y., Yuan, C., Wei, G., and Qi, C., 2007. U-Pb zircon, geochemical and Sr-Nd-Hf isotopic constraints on age and origin of Jurassic I- and A-type granites from central Guangdong, SE China: a major igneous event in response to foundering of a subducted flat-slab?, Lithos 96, 186.204. https://doi.org/10.1016/j.lithos.2006.09.018.
Mahmoudi, Sh., Masouddi, F., Corfu, F., and Mehrabi, B., 2010. Magmatic and metamorphic history of the Dehsalm metamorphic complex, Eastern Lut Block (Eastern Iran), from U-Pb geochronology. International Journal Earth Sciences, 99, 11153-11165. Doi: 10.1007/s00531-009-0465-x.
Malekzadeh-Shafaroodi, A., 2009. Geology, mineralization, alteration, geochemistry, microthermometry, isotope studies and determining the mineralization source of Khoopic and Maher-Abad exploration area, PhD. thesis (In Persian with English abstract). Ferdowsi University of Mashhad. 291 p.
Maloof, T.L., Baker, T., and Thompson, J.F.H., 2001. The Dublin Gulch intrusion-hosted gold deposit, Tombstone plutonic suite, Yukon Territory, Canada: Mineralium Deposita, v. 36, 583–593. doi:10.1007/s001260100190.
Maniar, P.D., and Piccoli, P.M., 1989. Tectonic discrimination of granitoids. Geol. Soc. Am. Bull. 101, 635-643. http://dx.doi.org/10.1130/0016-7606(1989)101<0635:TDOG>2.3.CO;2.
Maulana, A., Watanabe, K., Imai, A., and Yonezu, K., 2013. Origin of magnetite- and ilmenite-series granitic ricks in Sulawesi, Indonesia: magma genesis and regional metallogenic constraint, Procedia Earth and Planetary Science (6), 50-57. doi: 10.1016/j.proeps.2013.01.007.
McCoy, D., Newberry, R.J., Layer, P.W., DiMarchi, J.J., Bakke, A.A., Masterman, J.S., and Minehane, D.L., 1997. Plutonic-related gold deposits of interior Alaska: Economic Geology Monograpph (9), 191-241. doi: https://doi.org/10.5382/Mono.09.08.
Mehrabi, B., Tale-Fazel, A., and Qasemi-Siani, M., 2011. Geochemical and metallogenesis of Sorkh-Kuh granitoid intrusion (Volcanic-plutonic assemblage of eastern Iran) and its associated with copper-gold-iron mineralization (In Persian), Iranian Journal of Geology, No. 20, 29-45.
Miri-Beydokhti, R., Karimpour, M.H., Mazaheri, S.A., Santos, J.F., and Klötzli, U., 2015. U-Pb zircon geochronology, Sr-Nd geochemistry, petrogenesis and tectonic setting of Mahoor granitoids rocks (Lut Block, Eastern Iran), Journal of Asian Earth Sciences (111), 192-205.doi:10.1016/j.jseaes.2015.07.028.
Münker, C., Gerhard, W., Zogodyinski, G., and Churikova, T., 2004. Behaviour of high field strength elements in subduction zones: constraints from Kamchatka–Aleutian arc lavas. Earth and Planetary Science Letters, v. 224 (3-4), 275-293. https://doi.org/10.1016/j.epsl.2004.05.030.
Omidianfar, S., Monsef, I., Rahgoshay, M., Zheng, J., and Cousens, B., 2020. The Middle Eocene high-K magmatism in Eastern Iran Magmatic belt: constraints from U-Pb zircon geochronology and Sr-Nd isotopic ratios. International Geology Review, p. 1-18. https://doi.org/10.1080/00206814.2020.1716272.
Omidianfar, S., Rahgoshay, M., Monsef, I., 2019. Geochemistry and petrogenesis of Koudakan granitoidic intrusion (eastern of Lut Block) (In Persian with English abstract), Scientific Quarterly Journal of Geosciences, v. 29 (113), 89-100.
Pang, K., Chung, S., Hossein, M., and Mahdi, M., 2013. Eocene–Oligocene post-collisional magmatism in the
Lut–Sistan region, eastern Iran: magma genesis and tectonic implications. Lithos, 180–181, 234–251. http://dx.doi.org/10.1016/j.lithos.2013.05.009.
Pearce, J.A., and Norry, M.J., 1979. Petrogenetic implications of Ti, Zr, Y, and Nb variations in volcanic rocks. Contributions to Mineralogy and Petrology 69, 33–47. http://dx.doi.org/10.1007/BF00375192.
Pearce, J.A., and Peate, D.W., 1995. Tectonic implications of the composition of volcanic arc magmas, Annual review of Earth and Planetary Science, 23, 251-285. doi: 10.1146/annurev.ea.23.050195.001343.
Pearce, J.A., Harris, N.B.W., and Tindle, A.G., 1984. Trace element discrimination diagram for the tectonic interpretation of granitic rocks, Journal pf Petrology (25), 956-983. doi: 10.1093/petrology/25.956.
Peccerillo, A., and Taylor, S.R., 1976. Geochemistry of Eocene calc-alkaline volcanic rocks from the Kastamonu area (Northern Turkey). Contributions to Mineralogy and Petrology, 58 (1),63-81. doi:10.1007/BF00384745.
Ramezani, J., and Tucker, R.D., 2003. The Saghand region, Central Iran, U-Pb geochronology, petrogenesis and implications for Gondwana tectonics, Journal of Science, 303, 622-665. doi: 10.2475/ajs.303.7.622.
Rapp, R.P., and Watson, B., 1995. Dehydration melting of metabasalt at 8-32 kbar: Implications for continental growth and crust-mantle recycling, Journal of Petrology, 36 (4), 891-931. doi: 10.1093/petrology/36.4.891.
Richards, J.P., Spell, T., Rameh, E., Razique, A., and Fletcher, T., 2012. High Sr/Y magmas reflect arc maturity, high magmatic water content, and porphyry Cu ± Mo ± Au potential: examples from the Tethyan arcs of central and eastern Iran western Pakistan. Economic Geology (107), 295-332. https://doi.org/10.2113/econgeo.107.2.295.
Rudnick, R.L., and Gao, S., 2003. Composition of the continental crust, Treatise on Geochemistry, v. 3, 1-64. doi: 10.1016/B0-08-043751-6/03016-4.
Rudríguez-Terente, L.M., Martin-Izard, A., Arias, D., Fuertes-Fuente, M., and Cepedal, A., 2018. The Salave Mine, a Variscan intrusion-related gold deposit (IRGD) in the NW of Spain: Geological context, hydrothermal alterations and ore features, Journal of Geochemical Exploration (188), 364-389. https://doi.org/10.1016/j.gexplo.2018.02.011.
Sahandi, M. R., Behrouzi, A., and Khan-Nazer, N., 1992. 1:250000 Geological quadrangle map of Dehsalm (Chah-Vak), Geological Survey of Iran. (In Persian).
Samiee, S., 2016. Mineralization, petrology and geophysics studies in Khunik area, South of Birjand, PhD. thesis (In Persian with English abstract),Ferdowsi University of Mashhad, 279 p.
Samiee, S., Karimpour, M. H., Ghaderi, M., Haidarian Shahri, M. R., Klöetzli, U., Santos, J. F., 2016. Petrogenesis of subvolcanic rocks from the Khunik prospecting area, south of Birjand, Iran: Geochemical, Sr-Nd isotopic and U-Pb zircon constraints. Journal of Asian Earth Sciences (115), 170-182.  http://dx.oi.org/10.1016/j.jsaes.2015.09.023.
Stöcklin, J., Nabavi, M. H., Eftekhar-nejad, J., Hushmandzadeh, A., Zahedi, M., and Tatevosian, Sh., 1969. 1:250000 Geological quadrangle map of Iran No. J7: Boshruyeh: Tehran, Geological Survey of Iran (GSI), 1 sheet.
Sun, S.S., McDonough, W.F., 1989. Chemical and isotopic systematics of oceanic basalts: implications for mantle composition and processes. Geological Society of London Special Publication, 42, 313–345. Doi: 10.1144/GSL.SP.1989.042.01.19.
Takagi, T., 2004. Origin of magnetite- and ilmenite- series granitic rocks in the Japan arc, American Journal of Science (304), 169-202. doi: 10.2475/ajs.304.2.169.
Tarkian, M., Lotfi, M., Baumann, A., 1983. Tectonic, magmatism and the formation of mineral deposits in the central Lut, east Iran, Ministry of mines and metals, GSI, geodynamic project (geotraverse) in Iran (511), 357-383.
Thompson, J. F. H., Sillitoe, R. H., Baker, T., Lang, J. R., and Mortensen, J. K., 1999. Intrusion-related gold deposits associated with tungsten-tin provinces, Mineralium Deposita (34), 323-334. doi:10.1007/s001260050207.
Thompson, J.F.H., and Newberry, R.J., 2000. Gold deposits related to reduced granitic intrusions: Reviews in Economic Geology, v. 13, 377-400. https://doi.org/10.5382/Rev.13.11.
Tirrul, R., Bell, I.R., Griffis, R.J., and Camp, V.E., 1983. The Sistan suture zone of eastern Iran. Geological Society of American Bulletin, 94, 134-150. Doi: 10.1130/0016-7606(1983)94<134:TSSZOE>2.0.CO;2.
Vikent'eva, O.V., Prokofiev, V.Y., Gamyanin, G.N., and Goryachev, N.A., 2018. Intrusion-related gold-bismuth deposits of North-East Russia: PTX parameters and sources of hydrothermal fluids, Ore Geology Reviews (102), 240-259. https://doi.org/10.1016/j.oregeorev.2018.09.004.
Watson, E.B., and Harrison, T.M., 1984. Accessory minerals and the geochemical evolution of crustal magmatic systems: a summary and prospectus of experimental approaches. Physics and Earth Planetary Interiors (35), 19-30. https://doi.org/10.1016/0031-9201(84)90031-1.
Whalen, J.B., Currie, K.L., and Chappell, B.W., 1987. A-type granites: geochemical characteristics, discrimination, and petrogenesis, Contributions to Mineralogy and Petrology 95 (4), 407-419. doi:10.1007/BF00402202.
Whitney, D.L., and Evans, B.W., 2010. Abbreviations for names of rock-forming minerals, American Mineralogist, v. 95, 185-187. doi:10.2138/am.2010.3371.
Wolf, M. B., and London, D., 1994. Apatite dissolution into peraluminous haplogranitic melts: an experimental study of solubilities and mechanisms, Geochimica et Cosmochimica Acta (58), 4127-4145. https://doi.org/10.1016/0016-7037(94)90269-0.
Zarei, F., and Velayati, S., 2018. 1:5000 Geological map of Hired, Samic Technological and Management Engineering Company and Madankav Engineering Company. (In Persian).
Zarrinkoub, M.H., Pang, K.-N., Chung, S.-L., Khatib, M.M., Mohammadi, S.S., Chiu, H.-Y., and Lee, H.-Y., 2012. Zircon U-Pb age and geochemical constrains on the origin of the Birjand ophiolite, Sistan suture zone, eastern Iran. Lithos, 154, 392-405. http://dx.doi.org/10.1016/j.lithos.2012.08.007.
Zhang, Y., Guo, Zh., Pe-Piper, G., and Piper, D.J.W., 2014. Geochemistry and petrogenesis of Early Carboniferous volcanic rocks in Wast Junggar, North Xinjiang: implications for post-collisional magmatism and geodynamic process, Gondwana Research 28 (4). doi: 10.1016/j.gr.2014.08.018.
Zheng, Y.F., 2019. Subduction zone geochemistry, Geosience Frontiers (10), 1223-1254. https://doi.org/10.1016/j.gsf.2019.02.003.