نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 گروه زمین‌شناسی، دانشکده علوم، دانشگاه آزاد اسلامی، واحد شیراز، شیراز، ایران

2 گروه زمین‌شناسی، دانشگاه پیام نور، تهران، ایران

چکیده

به منظور انجام مطالعات زیست چینه‌­نگاری سازند گورپی، برشی از این سازند در شمال­‌خاوری شهر نورآباد در استان فارس، مورد بررسی قرار گرفت. این برش از نظر ساختاری، در پهنه چین­‌خورده – رورانده زاگرس و از نظر جغرافیایی، در پهنه­ فارس (فارس ساحلی) واقع شده است. سازند گورپی در منطقه مورد مطالعه با ستبرای ۲۲۹ متر از طبقات سنگ‌­آهک، شیل، آهک­‌مارنی و سنگ‌­آهک آرژلیتی تشکیل شده است. مرز پایینی آن با سازند سروک و مرز بالایی آن با سازند پابده به صورت ناپیوسته است. مطالعات انجام شده بر روی روزن‌­بران در این برش به شناسایی 20 گونه متعلق به ۷ جنس از روزن­‌بران پلانکتونیک انجامید. بر مبنای روزن­‌بران پلانکتونیک سازند گورپی به 5 زیست­‌زون جهانی تقسیم شده است که از قدیم به جدید عبارتند از:     l1-Globotruncanita elevata Partial range zone;    2-Globotruncana ventricosa Interval zone;      3-Radotruncana calcarata Total range zone;   4- Gansserina gansseri Interval zone;    5-Contusotruncana contusa, Contusotruncana walfischensis, Globotruncanita conica Assemblage zone .
بر پایه این زیست‌زون‌­ها، سازند گورپی در این برش بازه­ کامپانین­ پیشین تا ماستریشتین ­پسین را در بر می­‌گیرد. نبود جنس Marginotruncana و Dicarinella asymetrica دربخش پایینی سازند یاد شده، نشان دهنده­ عبور از مرز سانتونین – کامپانین و تعیین سن کامپانین پیشین برای قاعده این سازند است.

کلیدواژه‌ها

موضوعات

اصغریان رستمی، م.، 1391، مطالعه زیست چینه نگاری و جغرافیای دیرینه سازند گورپی در برش میش خاص، جنوب خاور ایلام، با استفاده از روزن بران، فصلنامه علوم زمین شماره 85، دوره22.
اعتمادی، م.، وزیری مقدم، ح.، امیری بختیاری، ح .، رحمانی، ع.، 1387، زیست چینه نگاری و تعیین عمق محیط رسوبی سازند گورپی در ناحیه لار (کوه گچ) بر اساس روزنبران پلانکتونیک، نشریه مجله پژوهشی علوم پایه دانشگاه اصفهان، دوره32، شماره3.
تولابیان، ن.،1390، بایواستراتیگرافی سازند گورپی در برش سیاه کوه (جنوب غرب ایلام) بر مبنای روزن بران پلانکتونیک: رساله کارشناسی ارشد چینه شناسی و فسیل شناسی، دانشگاه شهید بهشتی 132ص.
قیامی اصفهانی، م.، 1381، بایواستراتیگرافی سازند گورپی در ناحیه سبزه کوه (بروجن) براساس فرامینیفرهای پلانکتون، رساله کارشناسی ارشد، دانشگاه اصفهان، ٧٤ ص.
مطیعی، ه.، 1374، زمین شناسی ایران (چینه شناسی زاگرس)، سازمان زمین شناسی و اکتشافات معدنی ایران، 583 ص.
مهدویان­‌راد، ا.، 1388، لیتوستراتیگرافی و بایوستراتیگرافی سازند گورپی در تاقدیس کمستان (شمال غرب ایذه) و مقایسه آن با مقطع تیپ در شمال لالی، رساله کارشناسی ارشد شهید بهشتی، 157 ص.
وزیری­‌مقدم، ح.، کاملی، ا.، قیامی، م.، طاهری، ع.، 1385، مقایسه چینه نگاری زیستی سازند گورپی در مقطع (تیپ) شمال غرب مسجد سلیمان و سبزه کوه (جنوب غرب بروجن)، نشریه علوم دانشگاه خوارزمی.
Afghah, M., and Ghiyasi, A. A., 2013. Biostratigraphy of Gurpi Formation (Late Cretaceous) in Interior Fars: Bavan Area, Central Zagros (Southwestern Iran). J Earth Sci Climate Change 4:137. DOI:10.4172/2157-7617.1000137.
Alavi, M., 2007. Structures of Zagros Fold-Thrust Belt in Iran. American Journal of Science, 307, 1064-1095. http://dx.doi.org/10.2475/09.2007.02.
Asadi Mehmandosti, E., Adabi, M. H., Bowden, S. A., and Alizadeh, B., 2015. Geochemical investigation, oil–oil and oil–source rock correlation in the Dezful Embayment, Marun Oilfield, Zagros, Iran. Marine and Petroleum Geology, 68, 648-663. https://doi.org/10.1016/j.marpetgeo.2015.01.018.
Asgharian rostami, M., 2013. Biostratigraphy and paleogeographic studies of Gurpi Formation in Mish khas section, south east of Ilam, based on foraminifera, geoscience journal, vol. 22, No.85. https://doi.org/10.22071/gsj.2012.54029. (In Persian).
Bolli, H. M., 1966. Zonation of Cretaceous to Pliocene marine sediments based on Planktonic foraminifera: Boletino Informative Associacion Venezolana de Geologica, Minerariay Petroleo v. 9, p. 3-32.  
Bordenave, M. L., and Burwood, R., 1990. Source Rock Distribution and Maturation in the Zagros Belt; Provenance of the Asmari and Bangestan Reservoir Oil Accumulations. Organic Geochemistry, 16, 369-387. http://dx.doi.org/10.1016/0146-6380(90)90055-5.
Caron, M., 1985. Cretaceous planktic foraminifera; In: Bolli, H.M., Saunders, J.B., and Perch- Nielsen, K. (Editors). Plankton Stratigraphy; Cambridge University Press, Cambridge, 11-86.
Etemadi, M., Vaziri-Moghadam, H., Amiri Bakhtiyar, H.,  and Rahmani, A., 2009. Biostratigraphy and depth determining of sedimentary environment of Gurpi Formation in Lar (Gach mountain), based on planktonic foraminifera, Isfahan university research science journal, vol. 32, No.3. (In Persian).
Ghiami Esfahani, M., 2003. Biostratigraphy of Gurpi Formation in Sabz kuh (Borojen), based on planktonic foraminifera, Ms thesis of stratigraphy and paleontology, Isfahan university, p:74. (In Persian).
Hardenbol, J., Thierry, J., Farley, M. B., Jacquin, T., de Graciansky, P. C. and Vail, P., 1998. Mesozoic and Cenozoic Sequence Chronostratigraphic Framework of European Basins. In: Graciansky, P.C., et al., Eds., Mesozoic and Cenozoic Sequence Stratigraphy of European Basins, SEPM Special Publication 60, Tulsa, Charts 1-8, 3-13.           https://doi.org/10.2110/pec.98.02.0003.
James, G. A., and Wynd, J. G., 1965. Stratigraphic nomenclature of Iranian oil consortium agreement area: American Association of Petroleum Geologists Bulletin v. 49, p. 2182-2245. https://doi.org/10.1306/A663388A-16C0-11D7-8645000102C1865D.
Lirer, F., 2000. A new technique for retrieving calcareous microfossils from lithified lime deposits; Micropaleontology 46:365–369.
Loeblich, A. R., and Tappan, H., 1988. Foraminiferal general and their classification", Van Nostrand Reinshold company, New York ,2 Volumes, 970p. plus 212p. DOI:org/10.1007/978-1-4899-5760-3.
Mahdavian rad, A., 2010. Lithostratigraphy and Biostratigraphy of Gurpi Formation in Kamestan anticline (north west of Izeh) and comprised with type section, north of Lali, Ms thesis, Shahid beheshti university, p:157. (In Persian).
Motiei, H., 1996. Geology of Iran (Zagros stratigraphy), Geological Survey of Iran, p: 583. (In Persian).
McQuillan, H., Roohi, M., and Evers, H. J., 1978. Cheshme Dozdan Geological map scale 1:100000. Tehran. National Iranian Oil Company.
Ogg, J. G., and Gradstein, F. M., 2008. The Concise Geologic Time scale. Cambridge University Press, 150 pp. DOI:10.1127/0078-0421/2008/0043-0005.
Parvaneh -Nejad Shirazi, M., and Mirhoseini, F., 2019. Biostratigraphy and lithostratigraphy of Late Cretaceous–Early Palaeogene deposits in Tang e Abolhayat, Zagros basin (SW Iran), Carbonates and Evoporitesm 34(4). DOI:10.1007/s13146-019-00522-2.
Petrizzo, M. R., 2003. Late Cretaceous planktonic foraminiferal bioevents in the Tethys and in the southern- ocean record: an overview; Journal of Foraminiferal Research 23, 330-337. DOI:10.2113/0330330.
Premoli Silva, I. and Sliter, W. V., 1995. Cretaceous planktonic foraminiferal biostratigraphy and Evolutionary trends from the Bottaccione Section, Gubbio, Italy. Palaeontographica Italiana 82: 2-90 (another citation says 1994).
Premoli Silva, I., and Verga, D., 2004. Practical Manual of Cretaceous Planktonic Foraminifera, course 3, in Verga, D., and Rettori, R. (Editors), International School on Planktonic Foraminifera: Universities of Perugia and Milano, Tipografiadi di Pontefelcino, Perugia, Italy, 283 p. DOI:10.5923/j.ms.20140402.04.
Robaszynski, F., Caron, M., Gonza´lez Donoso, J. M., and Wonders, A.A.H., 1984. Atlas of Late Cretaceous globotruncanids. Revue de Micropale´ontologie 26, 145e305. DOI:10.1016/j.cretres.2004.05.003.
Robaszynski, F., and Caron, M., 1995. Foraminiferes planctoniques du Cretace: Commentaire de la zonation Europe-Mediterrane. Bulletin de la Societe Geologique de France 166, 681-692. DOI:10.1016/S0016-6995(99)80038-2.
Sigal, J., 1966. Contribution à une monographie des Rosalines. I. Le genre Ticinella Reichel, souche des Rotalipores. Eclogae Geologicae Helvetiae. 59: 185-217. DOI: 10.5169/seals-163365.
Sigal, J., 1977. Essai de zonation du Cretace Mediterraneenn a l aide des foraminiferes planctoniques. Geologie Mediterraneenne, 4, 99-108.
Sliter, W. V., 1989. Biostratigraphic zonation for cretaceous planktonic foraminifers examined in thin section. J Foraminifer Res 19:1–19.  DOI:10.2113/gsjfr.19.1.1.
Tulabian, N., 2012. Biostratigraphy of Gurpi Formation in Siah koh section (south west of Ilam), based on planktonic foraminifera, Ms. thesis of stratigraphy and paleontology, Shahid Beheshti uni, p.132. (In Persian).
Vaziri -Moghaddam, H., 2002. Biostratigraphic study of Ilam and Gurpi Formations based on planktonic. DOI:10.1038/npre.2009.2947.1.
Vaziri -Moghadam, H., Kameli, A., Ghiami, M. and Taheri, A., 2007. Comparison of biostratigraphy Gurpi Formation in type section, north west of Masjed soleyman and Sabz kuh (south west Borojen), Kharazmi university science journal. (In Persian).