نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 استادیار، گروه زمین شناسی، دانشکده علوم زمین، دانشگاه شهید چمران اهواز

2 استاد، گروه زمین شناسی، دانشکده علوم زمین، دانشگاه شهید چمران اهواز، اهواز، ایران

3 فارغ التحصیل کارشناسی ارشد، گروه زمین شناسی، دانشکده علوم زمین، دانشگاه شهید چمران اهواز، اهواز، ایران

10.22071/gsj.2023.398882.2092

چکیده

کانسار مس پورفیری ایجو در ارتباط با جایگیری نفوذی‌های میوسن (50/0 ± 27/9 میلیون سال؛ سن‌سنجی اورانیوم - سرب زیرکن) با ترکیب تونالیت تا گرانودیوریت به درون واحدهای ولکانیکی و پیروکلاستیکی ائوسن می باشد. در این مطالعه رخداد و شیمی مگنتیت در نمونه‌های دگرسانی پتاسیک این کانسار مورد ارزیابی قرار گرفت. یافته‌ها نشان دهنده رخداد محدود مگنتیت به صورت دانه پراکنده و یا به صورت محصول فرایند کلریتی‌شدن بیوتیت در زون دگرسانی پتاسیک می‌باشد. مگنتیت‌های پهنه دگرسانی پتاسیک کانسار فاقد همرشدی هماتیت و پاراژنز انیدریت بوده که مبین عدم وجود شرایط فوگاسیته اکسیژن خیلی بالا (نزدیک به محدوده بافری هماتیت - مگنتیت؛ ~ΔFMQ +4) در زون دگرسانی پتاسیک می‌باشد. مگنتیت‌های مورد مطالعه دما بالا بوده (C° 500<) و همچنین بر مبنای مقادیر Mg + Al + Si طی شرایط نرخ پایین واکنش سیال گرمابی و سنگ دیواره متبلور شده‌اند. این شواهد به همراه عدم رخداد تعادل مجدد در مگنتیت‌های کانسار ایجو، احتمالا دلالت بر عدم وجود دفعات متعدد خروج سیال گرمابی طی تکامل دگرسانی پتاسیک دارد. همچنین وجود مقادیر قابل توجه گالیوم (میانگین 015/0 درصد وزنی) در ساختار مگنتیت‌های دگرسانی پتاسیک نشان دهنده وجود پتانسیل‌های اکتشافی ناشناخته برای عناصر استراتژیک همراه با ذخایر پورفیری کمربند ارومیه - دختر می‌باشد.

کلیدواژه‌ها

موضوعات