نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 گروه زمین‌شناسی، واحد لاهیجان، دانشگاه آزاد اسلامی، لاهیجان، ایران

2 گروه زمین شناسی، دانشکده علوم زمین، دانشگاه شهید بهشتی، تهران ، ایران

3 گروه زمین‌شناسی، دانشکده علوم، دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران شمال، تهران، ایران

چکیده

نمونه‌های متعددی از گسل‌های پارگی در بلوک طبس مشاهده می‌شود. این گسل‌ها معمولا در کمربندهای دارای چین‌های فعال دیده می‌شوند. در این مقاله نمونه‌ای از گسل‌های یاد شده مورد مطالعه قرار گرفته است. تاقدیس کمرمهدی دارای روند شمالی-جنوبی است. گسلی با روند تقریبی N75E در شمال تاقدیس کمرمهدی مشاهده شد که در روی زمین دارای سوی برش مشخصی نمی‌باشد و ساختارهای زمین‌شناسی موجود در طرفین آن نیز یکسان نیستند. این پژوهش در راستای تعیین سوی برش گسل یاد شده انجام شده است. برای پی بردن به جهت برش گسل یاد شده، نقشه زمین‌شناسی بامقیاس 1:1000 تهیه شد و مرز واحدهای سنگی و موقعیت محور چین، به‌عنوان نشانگرهای کلیدی برای محاسبه سوی برش در نظرگرفته شدند. مقدار جابه‌جایی ترو (331 متر) و هیو (143 متر) گسل یاد شده پس از ترسیم مقاطع زمین‌شناسی دو طرف گسل با استفاده از نرم‌افزار اتوکد به‌دست آمد. با به‌دست آوردن میزان و سوی برش گسل، وجود گسل پارگی و نحوه جابه‌جایی آن به اثبات رسیده و الگوی حرکتی تشکیل گسل پارگی ارایه شده است.

کلیدواژه‌ها

موضوعات

آقانباتی، ع.، 1371، معرفی رویداد زمین‏‌ساختی کیمرین میانی (ژوراسیک میانی). فصلنامه علوم زمین، زمستان 71، سال دوم، شماره 6، ص 2-5.
آقانباتی، ع.، 1389، زمین‏‌شناسی ایران. چاپ سوم، سازمان زمین‏‌شناسی و اکتشافات معدنی کشور. 586 ص.
ثمربخش، س.، امامی، م. ه.، مرتضوی، س. م. و وثوقی عابدینی، م.، 1402، زمین‌شیمی و سنگ‌شناسی سنگ‌های آتشفشانی بازیک تریاس بالایی جنوب پل سفید، البرزمرکزی. دوره 33، شماره 1 ، فروردین 1402، صفحه 161-178.  https://doi.org/10.22071/gsj.2022.314965.1954.
حکیمی آسیابر، س.، 1397، دگرشکلی های ساختاری گستره معدن دونا. دوره 28، شماره 110 ، صفحه 235-246. https://doi.org/10.22071/gsj.2017.78835.1052.
قاسمی، م.ر.،  آقانباتی، ع. و سعیدی، ع.، 1402، رویدادهای کوهزایی و خشکی‏ زایی در ایران. دوره 33، شماره 1 - شماره پیاپی 127، صفحه 87- 106. https://doi.org/10.22071/gsj.2022.324032.1970  .
ملک محمودی، م.، نظری، ح.، قربانی، م . و چیذری، ش .، 1394، ارتباط بین ساختارهای تکتونیکی و کانه‌زایی رگه‌ای معدن فلوئوریت کمرمهدی . کنگره بین المللی تخصصی علوم زمین.
موسوی، م. ج.، 1381، پالینواستراتیگرافی، پالئواکولوژی، پالئوبیوژئوگرافی و محیط رسوبی گروه شمشک (سازند نایبند) در دامنه جنوبی و شمالی کوه نایبند، رساله دکتری،  واحد علوم و تحقیقات، دانشگاه آزاد اسلامی.
Aghanabati, A., 2010. Geology of Iran. 3rd Edition, Geological Survey of Iran, 586 p. (In Persian)
Aghanabati, A., 1992. An introduction to the Mid-Cimmerian (Middle Jurassic) tectonic event. Scientific Quarterly Journal of Geosciences, 2(6), 2-5. (In Persian with English Abstract).
Alavi, M., 1991. Sedimentary and structural characteristics of the Paleo–Tethys remnants in North Eastern Iran. Bull. Geol. Soc. of Amer., 103, 983-992.
Allmendinger, R.W., 1999. Introduction to structural geology. Cornell University, New York, 275 p.
Ameri, H., Dastanpour, M., Khalilizade, H., and Zamani, F., 2013. Plant fossil remains from the Bajocian–Bathonian of Hojedk Formation, Babhutk area, Kerman, Iran. Arabian Journal of Geosciences, 7 (6), 2293–2302. DOI:10.1007/s12517-013-0878-5
Babaei, S., Dehbozorgi, M., and Hakimi-Asiabar, S., 2017. Assessment of active tectonics by using morphometric indices in Central Alborz. Iranian Association of Geomorphology, Quarterly Quantitative Geomorphological researches, 1,40-56.
Badihagh, M. T., Sajjadi, F., Farmani, T. and Uhl, D., 2019. Middle Jurassic palaeoenvironment and palaeobiogeography of the Tabas Block, Central Iran: palynological and palaeobotanical Investigations. Palaeobiodiversity and Palaeoenvironments, V. 99, 379–399. DOI:10.1007/s12549-018-0361-0.
Cooper, M., 1992, The analysis of fracture systems insubsurface thrust structures from the Foothills ofthe Canadian Rockies, in McClay, K. R., ed., Thrust tectonics: London, Chapman and Hall. p. 391–405.
Ford, M., Williams, E.A., Artoni, A., Verges, J. and Hardy, S., 1997. Progressive evolution of a fault-related fold pair from growth strata geometries, Sant Llorens De Morunys, Se Pyrenees. J. Struct. Geol., 19, 413–441.
Ghassemi, M. R., Aghanabti, A., Saeidi, A., 2023. Orogenic and epeirogenic events in Iran. Geological Survey of Iran, Scientific Quarterly Journal of Geosciences, 33(1), 87-106. (In Persian).
Hakimi-Asiabar, S., Bagheriyan, S., 2018. Exhumation of the Deylaman fault trend and its effects on the deformation style of the western Alborz belt in Iran. International Journal of Earth Sciences, 107, 539-551.
Hakimi-Asiabar, S., 2019. Structural deformations of Dona mine. Scientific Quarterly Journal of Geosciences, 110, 235-246. (In Persian).
Hakimi-Asiabar, S., Pourkermani, M., Shahriari, S., Ghorbani, M., Ghasemi M.R. 2011. Geological zones of western Alborz Mountains. Journal of Sciences Islamic Azad University, 21, 113-124.
Linzer, H.G., Ratschbacher, L., Frisch, W., 1995. Transpressional collision structures in the upper crust: The fold-thrust belt of the Northern Calcareous Alps. Tectonophysics, 242, 41–61.
 Lisle, R. J., 2004. Folding". Geological Structures and Maps: 3rd Edition. Elsevier. pp. 33. ISBN 0-7506-5780-4.
Malek-Mahmoudi, M., Nazari, H., Ghorbani, M. andChizari, Sh., 2014. Relationship between tectonic structures and vein mineralization of Kammermehdi fluorite mine. International Specialized Congress of Earth Sciences.(In persion)
Mitra, S., 1988. Three-dimensional geometry and kinematic evolution of the Pine Mountain thrust system, southern Appalachians. Geological Society of America Bulletin, 100, 72–95.
Mousavi, M. J., 1381. Palynostratigraphy, paleoecology, paleobiogeography and sedimentary environment of the Shamshak Group (Nayband Formation) in the southern and northern slopes of Nayband Mountain, PhD Thesis, Science and Research Unit, Islamic Azad University.(In persion)
Ortner, H., Kositz A., Ernst,W., and Dimitrios, S., 2015. Geometry of growth strata in a transpressive fold belt in field and analogue model: Gosau Group at Muttekopf, Northern Calcareous Alps. Austria, Basin Research, 28(6), 1-21.
Twiss, R.J. and Moores, E.M., 1992. Structural geology. W.H. Freeman & Company, 532 p.
Samarbakhsh, S., Emami, M. H., Mortazavi, S.M., and Vosoughi-Abedini, M., 2023. Geochemistry and petrology of Upper Triassic basic volcanic rocks in the Central Alborz region, south of Pole Sefid. Scientific Quarterly Journal of Geosciences, 33(1), 123-142. (In Persian).
Stöcklin, J., 1968. Structural history and tectonics of Iran. American Association of Petroleum Geologists Bulletin,Vol. 52 (7), 1229-1258.
Vaez-Javadi F. and Abbaszadeh, M., 2022. Biostratigraphy of plant macrofossils of the Mazino, southwest of Tabas, Central East of Iran and its palaeoecological analysis. Geological Survey of Iran, Scientific Quarterly Journal of Geosciences, 32(4), 209-220.
Vaez-Javadi, F., 2018. Middle Jurassic flora from the Hojedk Formation of Tabas, central east Iran: Biostratigraphy and Palaeoclimate implications. RivistaItaliana di Paleontologia e Stratigrafia, 124 (2), 299-316. doi.org/10.13130/2039-4942/10083.
VaezJavadi, F., 2014. Triassic and Jurassic Floras and Climate of Central-East Iran. Geological Survey of Iran- Rahi publication, Tehran, 290 pp.
Zapata, T. and Allemendinger, R.W.,1996. Growth stratal records of instantaneous and progressive limb rotation in the Precordillera thrust belt and Bermejo Basin, Argentina: Tectonics, 15, 1065–1083.
Zanchi, A., Malaspina, N., Zanchetta, S., Berra, F., Benciolini, L., Bergomi, M., Cavallo, A., Javadi, H. R. and Kouhpeyma, M., 2015. The Cimmerian accretionary wedge of Anarak, Central Iran. Journal of Asian Earth Sciences, V. 102, pp. 45-72.