نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 گروه زمین شناسی، دانشکده علوم زمین، دانشگاه شهید بهشتی، تهران، ایران

2 دانشکده زمین شناسی دانشگاه شهید بهشتی، تهران

3 عضو هیئت‌علمی، پژوهشکده علوم زمین، سازمان زمین‌شناسی، تهران، ایران

10.22071/gsj.2023.410160.2107

چکیده

گرانیتویید مارفیون در بخش میانی کمان ماگمایی ارومیه-دختر در میان نفوذی‌ های وابسته به فرورانش لیتوسفر اقیانوسی تتیسنو قرار دارد. ترکیب این توده گرانودیوریتی تا تونالیتی و هاله دگرگونی همبری ایجاد نموده است. سن سنجی U-Pb زیرکن یک نمونه از رخنمون جنوبی، سن تبلور تقریبی19Ma در میوسن زیرین (بوردیگالین) را مشخص کرد. سنگها به سری ماگمایی کالک-آلکالن پتاسیم متوسط تعلق داشته و در محدوده گرانیتوییدهای منیزیمی تیپ I جای میگیرند. موقعیت زمین‏ساختی توده گرانیتوییدی کمان آتشفشانی در حاشیه فعال قاره‌ای میباشد. برپایه تفسیر کیفی داده ‌های ژیوفیزیک هوابرد، با توجه به شدت میدان مغناطیسی ایجاد شده، توده باتولیتی ترکیب دیوریت تا گابرویی با شیبی به سمت شمال خاور در زیر زمین قرار گرفته که تحت تاثیر فعالیتهای زمین‏ ساختی قرار داشته و گسل‌ های پی سنگی راستالغز راست‏بُر و گسل های چپ‏بُر هم‏یوغ آن‌ ها در برونزد توده از اعماق نقش داشته اند. منشا این ماگما به‏احتمال اختلاط ماگمای بازیک گوه گوشته ‌ای و ماگمای حاصل از ذوب‌بخشی پوسته پایینی تحت تاثیر حرارت و شاره‏های ناشی از ماگمای گوشته ‌ای می ‌باشد و به نظر میرسد ‌در جریان انتقال از محیط فرورانش به محیط برخوردی قاره‌ ای ناشی از بسته شدن اقیانوس تتیس نو در میوسن زیرین شکل گرفته باشد.

کلیدواژه‌ها

موضوعات