نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی دکتری زمین شناسی اقتصادی دانشگاه شهید بهشتی

2 دانشکده علوم زمین، دانشگاه شهید بهشتی، تهران، ایران

10.22071/gsj.2024.436419.2130

چکیده

ناحیه خارستان-بیدستر در شمال غرب آتشفشان تفتان، با مجموعه ای از گدازه ها و مواد آذرآواری پلیوکواترنری پوشیده شده است که دستخوش دگرسانی های گسترده رسی و سیلیسی شده اند. زون های سیلیسی که از نمودهای بارز آنها سیلیس حفره ای است، با هاله هایی از دگرسانی رسی پیشرفته-متوسط با کانیهای شاخص آلونیت، پیروفیلیت، و کائولینیت دربرگرفته شده اند. این زون ها به شکل خطی تابع زمین شناسی ساختمانی بوده و نیز به صورت توده های نامنظم با ابعاد متفاوت وجود دارند و در مقیاس ناحیه ای قابل مقایسه با لیتوکپ های سیلیسی-رسی در بخش های بالایی سامانه های پورفیری هستند. طلا عموما به صورت ذرات زیرمیکرسکپی وجود دارد و با توجه به غنی شدگی هماهنگ نقره، دست کم بخشی از آن به شکل الکتروم است. پیریت، که در بخش های سطحی اکسیده شده همراه کانی سازی است. رخداد پراکنده مالاکیت نشان می دهد که کانیهای سولفیدی مس مانند کالکوپیریت نیز وجود دارد. آثاری از سولفوسالت های تتراهدریت و انارژیت به طور محلی دیده می شود. با توجه به محیط زمین شناسی، دگرسانی گرمابی، ساخت و بافت و ویژگی های شیمیایی و کانی شناسی کانسنگ، کانی سازی طلا در این ناحیه قابل مقایسه با ذخایر اپی ترمال سولفیداسیون بالا است.

کلیدواژه‌ها

موضوعات