نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 استادیار، گروه زمین‌شناسی، دانشگاه پیام نور، ایران

2 استادیار، گروه زمین‌شناسی، دانشگاه آزاد اسلامی واحد خوراسگان، اصفهان، ایران

3 استادیار، گروه زمین‌شناسی، دانشکده علوم پایه، دانشگاه هرمزگان، بندرعباس، ایران

4 دانشیار، گروه زمین‌شناسی، دانشگاه شهید باهنر کرمان، کرمان، ایران

5 استاد، گروه زمین‌شناسی، موسسه آموزش عالی غیر انتفاعی کرمان، کرمان، ایران

چکیده

مطالعه نهشته‌های دونین پسین-کربنیفر پیشین در کرمان منجر به شناسایی بیش از چهارده تاکسا از قطعات میکروسکوپی ماهی‌های غضروفی Chondrichthyes)) در این منطقه گردید. فراوانی قطعات به‌خصوص در نهشته‌های فامنین قابل توجه بود. فراوانی قابل توجه protacrodonts و phoebodonts خاص فلات قاره کم‌عمق نسبت به انواع عمیق‌زی، بیانگر عمق کم محیط رسوبی در زمان فامنین می‌باشد. مجموعه کندریکتین‌های فامنین برش هوتک با زیای موجود در برش چاهریسه اصفهان قابل مقایسه می‌باشند که حاکی از شرایط یکسان محیطی در زمان فامنین در حوضه ایران مرکزی است. حضور گونه Deihim mansureae در لایه‌های duplicata Zone نشان می‌دهد که گستره سنی این گونه تا تورنزین پیشین ادامه می‌یابد.

کلیدواژه‌ها