نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی دکتری چینه شناسی و فسیل شناسی، دانشکده علوم زمین، دانشگاه شهیدبهشتی، تهران، ایران

2 دانشیار، دانشکده علوم زمین، دانشگاه شهیدبهشتی، تهران، ایران

3 استادیار، دانشکده علوم، گروه زمین شناسی، دانشگاه شهید باهنر کرمان، کرمان، ایران

چکیده

این مطالعه به بررسی توالی رسوبات کرتاسه زیرین شامل سازندهای سرچشمه و سنگانه در برش قلعه زو، از نقطه نظر نانوفسیل های آهکی می پردازد. ضخامت این دو سازند در برش مورد مطالعه، در مجموع 1351 متر می باشد. بر اساس مطالعات انجام شده، 60 گونه از 33  جنس متعلق به 15خانواده، در این برش شناسایی گردید. بر اساس نانوفسیل های آهکی شاخص، حضور قسمت فوقانی زون NC6، زون NC7A، NC7(B&C) و NC8 (A&B)  (معادل با قسمت فوقانی زیست زون CC7a، زونCC7b  و زون CC8) در سازندهای سرچشمه و سنگانه این برش، محرز شده است. با توجه به نانوفسیل های موجود در این برش، سن آپسین پیشین تا اوائل آپسین پسین برای سازند سرچشمه و آپسین پسین تا آلبین پیشین برای سازند سنگانه پیشنهاد می شود.

کلیدواژه‌ها