نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی دکتری، دانشگاه اصفهان، گروه زمین‌شناسی، اصفهان، ایران

2 استاد، دانشگاه اصفهان، دانشکده علوم، گروه زمین‌شناسی، کدپستی ۸۱۷۴6، اصفهان، ایران

3 استاد، تهران، دانشگاه شهید بهشتی، دانشکده علوم زمین

4 مدیر، تهران، میدان شیخ بهایی، خیابان سئول، بن بست اول، مدیریت اکتشاف

چکیده

سازند داریان در حوضه زاگرس در دو سیستم رسوبی مختلف نهشته شده اند. در بعضی مقاطع دارای توالی کربناته کم عمق همراه با اربیتولیناها و جلبک، و در برخی دیگر توالی کربناته کم عمق همراه با شیل‌ها و مارن‌های پلاژیک است. سازند داریان در برش‌های سطحی کوه گدوان (گدایون) و کوه بانش واقع در شمال گسل زاگرس مورد مطالعه قرار گرفته است. مطالعات پتروگرافی و آنالیز رخساره‌ها منجر به شناسایی میکروفاسیس  های مختلف گردید. این میکروفاسیس‌ها در ۵ کمربند رخساره‌ای شامل لاگون، سد، دریای باز کم عمق، شیب قاره و دریای عمیق و در یک محیط رمپ کربناته تک شیب و حوضه اینتراشلف نهشته شده‌اند. تغییرات سطح آب دریا در زمان رسوب گذاری سازند داریان منجر به تشکیل سه سکانس رسوبی کامل رده سوم با مرزهای نوع اول و نوع دوم گردیده است. این سکانس‌ها بر اساس آنالیز رخساره‌ها، تجمع و نوع مجموعه جانوری، لاگهای الکتریکی گاما و اورانیوم و شناسایی الگوی انباشتگی پیشرونده و پسرونده رسوبات شناسایی گردید. مرز انتهایی سکانس سوم در هر دو برش از نوع اول بوده و بقیه مرز‌ها از نوع دوم می‌باشد. سطوح تغییرات سطح آب دریا درنهشته های سازند داریان با پلیت عربی مقایسه گردیده است. نوسانات سطح آب دریا درزمان نهشته شدن سازند داریان کمتر تحت عوامل درون حوضه ای بوده و بیشتر از تغییرات  ناحیه ای بخصوص پلت فرم عربی تبعیت کرده است.

کلیدواژه‌ها