نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دکترا، گروه زمین‎شناسی، دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران شمال، تهران، ایران

2 استادیار، گروه زمین‎شناسی، دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران شمال، تهران، ایران

3 استادیار، گروه زمین‎شناسی، دانشگاه آزاد اسلامی واحد اصفهان (خوراسگان)، اصفهان، ایران

چکیده

سازند وژنان (ژلین پسین- آسلین) به ‌عنوان اولین سازند از توالی پرمین کمربند شهرضا- آباده از واحدهای سنگ‌چینه‌ای کنگلومرا، سنگ‌آهک، ماسه‌سنگ و شیل تشکیل شده است. ‌این سازند بر پایه جایگاه چینه‌نگاری معادل با گروه پیشرونده دورود در البرز و سازند زلدو در ایران‌ مرکزی است. به‌ منظور بررسی ویژگی‌های سنگ‌چینه‌ای و زیست‌چینه‌ای سازند وژنان دو برش سطحی در دره تنگ دارچاله (شمال خاور شهرضا) و یال خاوری کوه بناریزه (شمال آباده) انتخاب شد که به بازبینی سنگ‌چینه‌ای سازند وژنان در برش تنگ دارچاله، معرفی سازند وژنان در برش بناریزه و تطابق واحدهای سنگ‌چینه‌ای آن در دو برش اشاره شده انجامید. بر این اساس، مرز زیرین سازند وژنان در برش‌های مورد مطالعه با توالی کربنیفر پسین از نوع ناپیوستگی همشیب است. در برش تنگ دارچاله (برش الگو) مرز بالایی ‌این سازند با چینه‎های صخره‌ساز سازند سورمق از نوع گسلی است و در برش بناریزه (برش مرجع) این سازند با مرز همبری ناپیوسته از سازند سورمق مشخص می‌شود. 

کلیدواژه‌ها