نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی دکترا، گروه زمین‌شناسی، دانشکده علوم، دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات، تهران، ایران

2 استادیار، پژوهشکده علوم زمین، سازمان زمین‌شناسی و اکتشافات معدنی کشور، ایران

چکیده

مطالعه زیای کنودونتی سازند ایلانقره در برش‌های ایلانقره، ایلانلو و پیراسحاق در شمال باختری ایران، نگرش جدیدی را در مورد چینه‌شناسی این سازند بیان می‌کند. سازند ایلانقره دارای توالی تخریبی- کربناتی است که از ماسه‌سنگ کوارتزآرنایتی، شیل و سنگ‌های کربناتی تشکیل شده و بیشتر دارای کنودونت‌های محیط کم‌ژرفا (Icriodus, Polygnathus) است. زیای کنودونتی 5 زیست‌زون را از دونین (ژیوتین- فامنین) نشان می‌دهد که عبارتند از: varcusrhenana , rhenanalinguiformis,  Middle triangularis – Late trachytera, posteraexpansa. به سبب فعالیت‌های زمین‌ساختی و فرسایش، چینه‌های دونین میانی در قاعده برش ایلانقره از  بین رفته‌اند و زیست‌زون varcusوجود ندارد. واحد‌های سنگی فامنین میانی با ایست رسوبی به واحد‌های سنگی کربنیفر تبدیل می‌شوند ولی این نبود رسوب‎گذاری و فرسایش در مشاهدات صحرایی مشهود نیست و با مطالعه کنودونت‌ها وجود ناپیوستگی (نبود چینه‌ای فامنین پسین تا تورنزین پسین) آشکار می شود. با شناسایی کنودونت‌های کربنیفر، زیست‌زون bilineatus  -  bolandensisبرای نهشته‌های پایینی کربنیفر مشخص شد.  

کلیدواژه‌ها