نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی دکترا، پردیس بین الملل، دانشگاه فردوسی مشهد، مشهد، ایران

2 استاد، گروه زمین‌شناسی، دانشگاه فردوسی مشهد، مشهد، ایران

3 دانشیار، گروه زمین‌شناسی، دانشگاه آزاد اسلامی واحد مشهد، مشهد، ایران

4 استادیار، گروه زمین‌شناسی، دانشگاه پیام نور، تهران، ایران

چکیده

سازند آب‌تلخ یکی از واحدهای رسوبی کرتاسه حوضه رسوبی کپه‌داغ و شامل شیل و مارن است. این سازند استراکدای فراوانی دارد. بر پایه مطالعات انجام شده و به وسیله میکروسکوپ الکترونی رویشی (SEM) در برش مزدوران 18 جنس و 48 گونه شناسایی شده است. استراکدای شناسایی شده با استراکدای مطالعه شده در ایران و مناطق مجاور مقایسه شده‌اند. بر پایه گونه‌های شناسایی شده سه‌ زون زیست‌چینه‌شناسی (Cytherelloidea sp.1, Veenia sp.2, Limburgina sp.) در این برش تعیین شده است. با توجه به زیست‌زون‌های استراکدای شناسایی شده و مقایسه با زیست‌زون‌های ارائه شده بر پایه نانو‌فسیل‌‌ها، سن سازند آب‌تلخ در برش مطالعه شده کامپانین پسین- ماستریشتین پیشین- ماستریشتین پسین است.

کلیدواژه‌ها