نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی دکترا، گروه زمین‎شناسی، دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات، تهران، ایران

2 دانشیار، گروه زمین‎شناسی، دانشکده علوم زمین، دانشگاه خوارزمی، تهران، ایران

3 استادیار، گروه زمین‎شناسی، دانشکده علوم پایه، دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات، تهران، ایران

4 دانشیار، پژوهشکده علوم زمین، سازمان زمین‎شناسی و اکتشافات معدنی کشور، تهران، ایران

چکیده

به منظور بررسی برخی از شاخص‌های تنوع ‌زیستی روزن‌بران کوچک پرمین بر پایه چینه‌نگاری زیستی و سنگی، برش پرمین در آبگرم قزوین انتخاب و مطالعه شد. توالی پرمین در این  برش شامل سازندهای درود، روته و سنگ‌های معادل با سازند نسن، 5/206 متر ستبرا دارد. سن سازند روته بر پایه روزن‌بران کوچک، یاختاشین تا میدین و سن سنگ‌‌های معادل با سازند نسن جلفین تا دوراشامین پیشین تعیین شد. سپس اینتروال‌های زمانی در حد اشکوب (یاختاشین تا جلفین) با استفاده از زیست‌زون‌های مهم معرفی شده توسط پژوهشگران مختلف به‌ویژه در حوضه تتیس تفکیک و شاخص‌های تنوع شامل تنوع مطلق، تنوع پایا، نرخ انقراض ونرخ نسل‎زایی با روش معرفی شده Foote (2000) در هر اشکوب محاسبه و سپس تحلیل شد. نتایج نشان از کاهش شدید نرخ نسل‌زایی از یاختاشین تا مورگابین وافزایش شدید نرخ انقراض در میدین دارد که قابل تطابق با انقراض‌ مهم  انتهای گودالوپین است. 

کلیدواژه‌ها

آقانباتی، ع.، 1383- زمین­شناسی ایران، سازمان زمین­شناسی واکتشافت معدنی کشور، 586 ص.
باغبانی، د.،  1369- بیواستراتیگرافی فرامینیفرهای رسوبات پرمین حوضه زاگرس، جنوب غرب ایران، پایان‌نامه کارشناسی ارشد، دانشگاه آزاد اسلامی.
باغبانی، د.، 1375- لیتواستراتیگرافی و بایواستراتیگرافی نواحی آباده، شهرضا و جلفا، رساله دکترای زمین­شناسی، دانشگاه آزاد، تهران.
پرتوآذر، ح.، 1374- سیستم پرمین در ایران، سازمان زمین­شناسی و اکتشافت معدنی کشور، طرح تدوین کتاب زمین­شناسی ایران، شماره 22.
حمدی ، ب .، وزیری، ح.، و رنگریز، ف.، 1391- زیست‌چینه‌نگاری رسوبات سازند روته در برش شمال شلمزار (البرز مرکزی)، بر اساس کنودونت ها، فصلنامه زمین، سال هفتم، شماره 23.
شعبانیان، ر.، سعیدی، ع.، 1386- بایوزوناسیون نهشته‌های پرمین در شمال غرب ایران بر اساس روزن­بران کوچک، پیک نور علوم پایه، سال دوم شماره سوم.
محسنی، ح. ، خدابخش، س. و نمازی، ع.، 1381- ویژگی‌های خاص لیتوستراتیگرافی ناحیه آوج- آبگرم، جنوب غرب قزوین، خلاصه مقالات بیست ویکمین گردهمایی علوم زمین.
نبوی ، م. ح.،  1355- دیباچه‌ای بر زمین­شناسی ایران، سازمان زمین­شناسی واکتشافت معدنی کشور.
وزیری، ح.، 1372-گستره واحدهای سنگی سیستم پرمین در ناحیه آبیک- هیو(البرز مرکزی)، فصلنامه علوم زمین، سال دوم ، شماره 8 .
 
Bolurchi, M. H., 1979- Explanatory text of the Kabodar Ahang quadrongle map, scale1:250000. Geological Survey of          Iran.
Bozorgnia, F., 1973- Paleozoic  foraminitional  biostratigraphy of central and east Alborz mountain,Iran. N.I.O.C., Publ. No;4.
Davydov, V. L., Belasky, P. and Karavaeva, N. L., 1996- Permian fusulinids from the Koryak terrane, northeastern Russia, and their paleobiogeographic affinity. Journal of Foraminiferal Research, V.26, No.3, p. 213-243. http//dx.doi.org/10.2113/GSJFR.26.3.213
Erwin, D. H., 1993- The Great Paleozoic crisis:Life and Death in the Permian. Columbia univ. press, NewYork, 37. pp. http://dx.doi.org/10.1017/s001675680001093
Foote, M., 2000- Origination and extinctio components of taxonomic diversity:general problems. Paleobiology supplement, Vol.26,  p.74-       102.  https://geosci.uchicago.edu/~foote
Hammer, Ø. and Harper, D., 2002- Paleontological data analysis. Blackwell publishing malden,351pp.
Jenny- Deshusses, C., 1983- Paraglobivalvulina  mira  Reitlinger : Precision morphologiques et application stratigraphique dans le Permian                 superior de Iran. Revue de Micropaleontologie , 25(4), p.265-272.
Kobayash, F., 1997- Upper  Permian Foraminifers from the Iwai-Kanyo area west Tokyo, Japan. Foraminifera Research, 27(3), p.186-  195.  http://dx.doi.org/10.2113/gsjfr.27.3.18
Leven, E. J., 1993- Main events in Permian history of the Tethys and fusulinids, Stratigraphy and Geological Correlation. English translation from Stratigrafiya, Geologicheskaya Korrelyatsiya, v. 1, no. 1, p. 59-75.
Margalef, R., 1968-  Perspective in Ecological Theory. University of Chicago press,p.111.
Maxwell, W. D., 1989- The end-Permian mass extinction. Belhaven press,Londonm, p.152-173.
Menning, M., Allekseev, A. S., Chuvashov,  B. I., Davydov, V. I., Devuyst, F. X., Forke, H. C., Grunt, T. A., Hance, L., Heckel, P. H., Izokh, N. G., Jin, Y. G., Jones, P. J., Kotlyar, G. V., Kozur, H. W., Nemyrovska, T. I., Schneider, J. W., Wang, X. D., Weddige, K., Weyer, D. and Work, D. M., 2006- Global time scale and regional stratigraphic reference scale of Central and West Europe, Tethys, South China and North America as used in the Devonian- Carboniferous- Permian Correlation Chart 2003. PALAEOECOLOGY 240(1), p.318-372. http://dx.doi.org/10.1016/j.palaeo.2006.03.058
Shabanian, R., 2010-  Importace of longenid foraminifers in Permian of NW of Iran. The 1st International Applied Geological congress,Iran,26-28.April 2010.
Steiger, R., 1966- Die geologie der west Firozkuh area,zentral Elborse(Iran).Mittelung Geo . Inst.,  145p.
Taraz, H., Golshani, F., Nakazawa, K., Shimuzu, D., Bando, Y., Ishi, K., Murata, M., Okimura, Y., Sakagami, S., Nakamura, K. and Tokuka, T.,  1981- The Permian and lower Triassic in the Abadeh region,Central Iran. Memoirs of science,Kyoto University, series of Geology and Mineralogy,47, p.61-133. http://repository.kulib.kyoto-u.ac.jp/dspace/bitstream/2433/186643/1
Taraz, H., 1969- Permo-Triassic section in Central Iran. Bulletin of the American Association Petrolum Geologist ,53(30), p.688-693. http://www.aslo.org/lo/toc/vol_14/issue_2/0313.pdf
Tong, J. and Shi, G. R., 2000- Evolution of the Permian and Triassic Foraminifera in south China,Permium Triassic Evolution         of Tethys and Western Circum-Pacific. Elsvier. http://dx.doi.org/10.1016/s0920-5446(00)80017-5
Vaziri, H.,Yao, A. and Kuwahara, K., 2005- Lithofacies and microbiofacies(foraminifers  and radiolarians) of the Permian Sequence in the Shalamzar area,Central Alborz,North Iran. Journal of Geosciences,Vol.48,Art.3, p.39-69.