نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی کارشناسی ارشد، گروه مهندسی معدن، دانشگاه تربیت مدرس، تهران، ایران

2 دانشیار، گروه مهندسی معدن، دانشگاه تربیت مدرس، تهران، ایران

3 استادیار، گروه مهندسی معدن، دانشگاه تربیت مدرس، تهران، ایران

چکیده

نوسان‎های عیاری خوراک کارخانه یکی از عوامل مهم در بازیابی کارخانه فرآوری است. به‌صورتی که هر چه این نوسان‎ها کمتر باشد، بازدهی کارخانه افزایش می‌یابد. به منظور کاهش تغییرپذیری عیاری، انباشتگاه‌های همگن‌سازی در صنعت معدنکاری به‎طور گسترده‌ای استفاده می‌شوند. جرم و تعداد لایه‌های سازنده انباشتگاه نقش بسزایی در میزان کاهش تغییرپذیری عیاری دارند. با افزایش جرم و تعداد لایه‌های تشکیل‌دهنده انباشتگاه، تغییرپذیری عیاری کاهش می‌یابد. هر چند این افزایش می‌تواند سبب افزایش پیچیدگی و هزینه‌های عملیاتی شود. در این پژوهش، به منظور پیش‌بینی تغییرپذیری عیاری در معدن انگوران از روش شبیه‌سازی زمین‌آماری استفاده شده است. در این راستا، ابتدا با استفاده از روش شبیه‌سازی گوسی متوالی، 25 تحقق هم‌احتمال عیاری با استفاده از نرم‌افزار SGeMS تولید و پس از آن مدل بلوکی مربوط به هر تحقق در نرم‌افزار  DATAMINEساخته می‌شود. در مرحله بعد، با در نظر گرفتن برنامه‌ریزی تولید حاصل از نرم‌افزار NPV، بلوک‌های ارسالی به پایل مشخص می‌شوند. در پایان، تغییرپذیری عیاری برای ابعاد مختلف انباشتگاه و تعداد لایه‌های سازنده انباشتگاه تعیین شد. بر پایه نتایج به دست آمده، انباشتگاه با جرم 187 کیلو تن متشکل از 25 لایه دارای کمترین تغییرپذیری است.

کلیدواژه‌ها