نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی کارشناسی ارشد، گروه زمین‌شناسی، دانشکده علوم، دانشگاه دامغان، دامغان، ایران

2 استادیار، گروه زمین‌شناسی، دانشکده علوم، دانشگاه دامغان، دامغان، ایران

3 استاد، گروه زمین‌شناسی، دانشکده علوم، دانشگاه فردوسی مشهد، مشهد، ایران

چکیده

در سال‌های اخیر ابزاربندی سدها در ایران جایگاه ویژه‌ای پیدا کرده است. در پروژه‌های بزرگ مانند سدهای خاکی و بتنی، نصب و پایش ابزار دقیق، به‌ویژه در هنگام ساخت و بهره‌برداری، جزو جدایی‌ناپذیر پروژه‌هاست. پایداری سد یکی از مهم‌ترین مسائل مربوط به مهندسی ژئوتکنیک است. با توجه به عدم قطعیت متغیرهای ژئوتکنیکی، استفاده از تجزیه و تحلیل خطر امری اجتناب‎ناپذیر در پروژه‌های سدسازی است. در این پژوهش، در ابتدا درستی ابزاربندی نصب شده در سد دوستی مورد ارزیابی قرار گرفته، سپس بر پایه نتایج ابزار دقیق و تحلیل‌های عددی به بررسی مقادیر بیشینه نشست، مقادیر تنش قائم موجود در هسته و پدیده قوس‌زدگی پرداخته شده است. برای انجام تحلیل‌های عددی از نرم‎افزار Geostudio 7.1 استفاده شده که افزون بر انجام آنالیزهای همزمان، قابلیت تحلیل ساخت مرحله‌ای و انجام تحکیم دو بعدی را دارد. مدل‌های رفتاری استفاده شده در آنالیز، مدل الاستیک خطی و مدل رفتاری الاستوپلاستیک کامل مور- کولمب است. از مقایسه نتایج مدل‌سازی و ابزار دقیق چنین برمی‌آید که سد دوستی در شرایط پایدار و ایمنی قرار دارد.

کلیدواژه‌ها