نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 استادیار، گروه زمین‌شناسی، دانشگاه آزاد اسلامی، واحد تهران شمال، تهران، ایران

2 دانشجوی دکترا، گروه زمین‌شناسی، دانشگاه آزاد اسلامی، واحد تهران شمال، تهران، ایران

3 استادیار، گروه زمین‌شناسی، دانشکده علوم، دانشگاه بین‌المللی امام خمینی، قزوین، ایران

4 استادیار، گروه زمین‎شناسی، دانشگاه آزاد اسلامی، واحد تبریز، تبریز، ایران

چکیده

این مطالعه با هدف تعیین ریز رخساره‌ها و فرایند‌های دیاژنزی نهشته‌های سازند مبارک به سن کربنیفر پیشین در برش ولی‌آباد در جاده کرج- چالوس صورت گرفته است. در این برش سازند مبارک با ستبرای 339 متر شامل سنگ‌آهک با میان‎لایه‌های شیل و مارن بوده و بر پایه ویژگی‌های سنگ‎چینه‌ای  به 8 واحد سنگی تقسیم شده ‌است. این سازند با یک ناپیوستگی فرسایشی روی سازند لالون  قرار گرفته و همچنین سازند مبارک به‎صورت همشیب توسط سازند دزدبند پوشیده شده است. بر پایه بافت‌های رسوبی و مطالعات سنگ‌نگاری، 13 ریزرخساره مربوط به چهار کمربند رخساره‌ای ساحلی/ کشندی، تالاب، سد/ برجستگی‌های ماسه‌ای و دریای باز شناسایی شده است. سازند مبارک در یک رمپ کربناتی همشیب نهشته شده است. 

کلیدواژه‌ها