نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 استادیار، گروه زمین‌شناسی، دانشگاه پیام نور، تبریز، ایران

2 کارشناس ارشد، گروه زمین‌شناسی، دانشگاه پیام نور، تبریز، ایران

چکیده

 توالی به نسبت کاملی از نهشته‌های پرمین در شمال خاوری شهرستان قره ضیاءالدین (برش ایلانلو) رخنمون دارد که شامل سازندهای دورود، روته، نسن و الی‌باشی است. در این پژوهش سازند روته به ستبرای 751 متر شامل آهک‌های متوسط تا ستبرلایه تیره تا خاکستری رنگ، سازند نسن به ستبرای تقریبی 3/627 متر متشکل از آهک‌های شیلی، شیل و مارن و سازند الی‌باشی به ستبرای 7/22 متر از آهک‌های نازک‎لایه گرهکی خاکستری رنگ، آهک‌های سرخ رنگ و شیل رنگین مورد شناسایی و تفکیک قرار گرفتند. مرز زیرین این توالی با نهشته‌های ماسه‌سنگی سازند دورود به سن پرمین پیشین به‌صورت ناپیوستگی همشیب و مرز بالایی ردیف رسوبی مورد مطالعه با آهک‌های سازند الیکا به سن تریاس پیشین- میانی به‌صورت پیوسته و همشیب است. مطالعه‌ صورت گرفته روی جامعه‌ میکروفسیل‌های شناسایی شده در برش مورد مطالعه سبب تأسیس 5 زیست‌زون تجمعی برای ردیف رسوبی دریایی پرمین شدکه عبارت از زیست‌زون Tetrataxis-Globivalvulina-Nankinella Assemblage Biozone به سن کوبرگندین، زیست‌زون Langella-Geinitzina Assemblage Biozone   به سن مورگابین پیشین- میانی، زیست‌زون Paraglobivalvulina-Pachyphloia Assemblage Biozoneبه سن مورگابین پسین- میدین، زیست‌زون Codonofusiella-Palaeotextolaria Assemblage Biozone به سن میدین و زیست‌زون Frondina-Hemigordius-Cribrogenerina Assemblage Biozoneبه سن جلفین.مطالعه جامعه‌ ‌میکروفسیل‌های شناسایی شده در برش ایلانلو دامنه‌ ‌سنی‌کوبرگندین- دوراشامین (پرمین میانی تا پرمین پسین) را برای نهشته‌های معادل سازند‌های روته، نسن و الی‌باشی در برش چینه‌شناسی ایلانلو نشان می‌دهد. بر پایه تغییرات سنگ‌شناسی، 15 لیتو‌زون در این برش برای نهشته‌های پرمین مورد شناسایی قرار‌ گرفت. با توجه به ویژگی‌های سنگ‌شناسی، فسیل‌شناسی و ستبرای توالی دریایی پرمین، برش مورد مطالعه می‌تواند به عنوان برشی برای تأسیس و معرفی اشکوب‌های پرمین میانی (هم‌ارز کوبرگندین، مورگابین و میدین) و پرمین پسین (هم‌ارز جلفین و دوراشامین) مورد استفاده قرار گیرد.

کلیدواژه‌ها