نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشیار، گروه زمین‌شناسی، دانشکده علوم، دانشگاه ارومیه، ارومیه، ایران

2 کارشناسی ارشد، گروه زمین‌شناسی، دانشکده علوم، دانشگاه ارومیه، ارومیه، ایران

3 استادیار، گروه زمین‌شناسی، دانشکده علوم، دانشگاه ارومیه، ارومیه، ایران

4 دانشیار، گروه زمین‌شناسی، دانشکده علوم، دانشگاه اصفهان، اصفهان، ایران

چکیده

اندیس گارنت بابانظر در 80 کیلومتری شمال خاوری شهرستان تکاب در پهنه ساختاری سنندج- سیرجان قرار دارد. واحدهای سنگی رخنمون یافته در منطقه از جمله هورنفلس و گارنتیت در تماس با توده‌ گرانیتی نشان می‌دهد که گارنت در محل برخورد توده‌ گرانیتی با توده‌های آرژیلیتی یا ماسه‌سنگی و آهکی در طی دگرگونی همبری تشکیل شده است. نتایج مطالعات کانی‌شناسی و سنگ‌نگاری، سیر تحول کانی‌سازی در محدوده مورد مطالعه را در طی چندین مرحله دگرسانی پیشرونده، پسرونده و برونزاد بیان می‌کند و گارنت در طی مرحله دگرسانی پیشرونده تشکیل شده است. نتایج حاصل از بررسی سنگ‌نگاری میانبارهای سیال نشان می‌دهد که بیشتر میانبارهای سیال در بلورهای گارنت از دید زمان تشکیل از نوع: 1) اولیه در امتداد سطوح رشد بلور و به‌صورت پراکنده و نامنظم و 2) ثانویه در امتداد شکستگی‌ها و سطوح رخ هستند. از دید تعداد فازهای درونی، این میانبارها در چهار دسته: 1) تک‌فازی مایع، 2) دوفازی مایع- بخار، 3) چندفازی جامد، و 4) دوفازی مایع- مایع رده‌بندی می‌شوند. مطالعات ریزدماستجی میانبارهای سیال در این اندیس نشان می‌‌دهد، دمای همگن‌شدگی شوری در گارنت به ترتیب میان 318 تا 438 درجه سانتی‌گراد و 63/18 تا 71/22 درصد وزنی نمک طعام و در کوارتز میان دو محدوده‌ 209 تا 219 و 239 تا 254 درجه سانتی‌گراد و 18/4 تا 61/10 درصد وزنی نمک طعام قرار دارند.

کلیدواژه‌ها