نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دکترا، گروه زمین‌شناسی، دانشگاه آزاد اسلامی، واحد علوم و تحقیقات، تهران، ایران

2 دکترا، گروه زمین‌شناسی، دانشکده علوم، دانشگاه اصفهان، اصفهان، ایران

3 استادیار، دانشکده پژوهش و آموزش، دانشگاه کوچی، کوچی، ژاپن

چکیده

مجموعه پلوتونیک خواجه‌مراد در جنوب ‌خاوری مشهد شامل گرانودیوریت‌هایی است که توسط دایک‌هایی از آپلیت و پگماتیت گرانیتی و مونزوگرانیت‌های جوان‌تر قطع شده‌اند. آپلیت‌ها از دید کانی‌شناسی شامل کانی‌های کوارتز، فلدسپار (آلبیت تا ارتوکلاز و میکروکلین)، مسکوویت و کانی‌های فرعی گارنت (آلماندین - اسپسارتین)، تورمالین، بیوتیت و ایلمنیت هستند. پگماتیت‌ها نیز شامل کوارتز‌، فلدسپار (آلبیت تا الیگوکلاز، ارتوکلاز و میکروکلین)، مسکوویت و مقدار کمی گارنت (آلماندین - اسپسارتین)، تورمالین، ایلمنیت، بریل و کلمبیت هستند. بر پایه شواهد کانی‌شناسی و ژئوشیمیایی، پگماتیت‌های خواجه‌مراد از پگماتیت‌های نوع عناصر کمیاب لیتیم‌دار (RE-Li) و مربوط به خانواده پگماتیت‌های لیتیم- سزیم- تانتالیم (LCT) هستند. بر پایه شواهد صحرایی و ژئوشیمی سنگ کل، منشأ مذاب‌های آپلیت - پگماتیت‌ گارنت‌دار مرتبط با مونزوگرانیت‌های نوع S و محصول تفریق مذاب‌ها در مراحل پایانی تبلور است که در کمربند برخورد قاره‌ای تشکیل شده‌اند.

کلیدواژه‌ها