نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی دکترا، گروه معدن، دانشگاه صنعتی سهند، تبریز، ایران

2 استادیار، گروه زمین‌شناسی، دانشگاه محقق اردبیلی، اردبیل، ایران

چکیده

در این مطالعه نتایج استفاده از دو روش مشتق افقی و سیگنال تحلیلی روی داده‌های مغناطیس هوابرد کاهیده به قطب محدوده ایران برای تشخیص ساختار‌های زیرسطحی در منطقه ارائه شده است. استفاده از این روش‌ها امکان ارائه نقشه‌ای از ساختار‌های مغناطیسی زمین‌شناسی اصلی به ویژه گسل‌های بزرگ مقیاس دارای سیگنال مغناطیسی موجود در محدوده مورد مطالعه را فراهم می‌سازد. نتایج کیفی و کمی این مطالعه به‌صورت نقشه‌هایی ارائه، با مطالعات مرتبط پیشین مقایسه و در مورد همخوانی یا عدم همخوانی موردی با برخی مطالعات پیشین توضیحاتی ارائه شده است. 

کلیدواژه‌ها