نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 کارشناسی ارشد،گروه زمین‌شناسی، دانشکده علوم زمین،دانشگاه شهید بهشتی، تهران، ایران

2 دانشیار، گروه زمین‌شناسی، دانشکده علوم زمین، دانشگاه شهید بهشتی، تهران، ایران

چکیده

 
به‌منظور مطالعات زیست‌چینه‌نگاری سازند ایلام در تاقدیس‌های کبیرکوه و سورگاه، دو برش مهدی‎آباد و هولستم-پشته انتخاب و بررسی شد. ستبرای سازند ایلام در برش‌های مهدی‌آباد و هولستم-پشته به‌ترتیب 183و66 متر و سنگ‎‌شناسی عمده آن شامل سنگ‌آهک، سنگ‌آهک‌های رسی و شیلی همراه با میان‌لایه‌هایی از شیل است. مرز زیرین و بالایی سازند ایلام به‌ترتیب با سازند‌های سورگاه و گورپی در هر دو برش مورد مطالعه همشیب و همراه با گسستگی سنگ‎‌شناسی است. در مطالعات زیست‌چینه‌ای سازند ایلام در هر دو برش مورد مطالعه، ضمن شناسایی 36 گونه متعلق به 15 جنس از روزن‎بران پلانکتونی، 4 زیست‌زون زیر بر پایه زون‌بندی زیستی Premoli Silva&Verga(2004)شناسایی و معرفی شد.
1.Dicarinellaconcavatazone
2. Dicarinellaasymetricazone
3.Globotruncanitaelevata zone
4. Globotruncanaventricosazone
 بر پایه زون‌های زیستی معرفی شده سن سازند ایلام در دو برش مورد مطالعه، سانتونین پیشین تا اوایل کامپانین میانی تعیین شد.
اسایی و معرفی شد.

کلیدواژه‌ها