نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دکترا، گروه زمین‎شناسی، دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران شمال، تهران؛ کارشناس سازمان زمین‎شناسی جنوب باختری، اهواز، ایران

2 استاد، گروه زمین‎شناسی، دانشکده علوم پایه، دانشگاه آزاد اسلامی واحد دماوند، دماوند، ایران

3 دانشیار، گروه زمین‎شناسی، دانشکده علوم پایه، دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران شمال، تهران، ایران

4 استاد، دانشکده زمین‎شناسی، دانشگاه شهید چمران، اهواز، ایران

5 دکترا، اداره زمین‌شناسی، بخش زمین‌شناسی سطحی، مدیریت اکتشاف شرکت ملی نفت، تهران، ایران

6 کارشناسی ارشد، اداره زمین‌شناسی، بخش زمین‌شناسی سطحی، مدیریت اکتشاف شرکت ملی نفت، تهران، ایران

چکیده

برای مطالعه زیست‎چینه‎نگاری و تعیین روابط میان زیست‎زون‎های تفکیک شده نهشته‎های الیگوسن ومیوسن زیرین در حوضه‎های پیش‎بوم و کمربند چین خورده و راندگی زاگرس ، 10 مقطع چینه‎شناسی (شامل 7 مقطع زیرسطحی و 3 مقطع سطحی) در امتداد یک برش ناحیه‎ای از چاه A در خلیج فارس تا برش سمیرم در زاگرس مرتفع مورد بررسی قرار گرفته است. مطالعه بیش از 1500 مقطع نازک از برش های یادشده سبب شناسایی 32 جنس و 54 گونه از روزن‎بران بنتونیک و  9 جنس و 15 گونه از روزن‎بران پلانکتونیک شد که در مجموع 6 زیست‎زون مربوط به نهشته‎های روپلین،  شاتین، آکیتانین و بوردیگالین تفکیک شد. با انجام تطابق زیست‎چینه‎نگاری، میان زیست‎زون‎ها و پیوستگی و ناپیوستگی‎های رسوبی نهشته‎های الیگوسن و میوسن زیرین در حوضه زاگرس به تصویر کشیده شده است.     
برای مطالعه زیستچینهنگاری و تعیین روابط میان زیستزونهای تفکیک شده نهشتههای الیگوسن ومیوسن زیرین در حوضههای پیشبوم و کمربند چین خورده و راندگی زاگرس ، 10 مقطع چینهشناسی (شامل 7 مقطع زیرسطحی و 3 مقطع سطحی) در امتداد یک برش ناحیهای از چاه A در خلیج فارس تا برش سمیرم در زاگرس مرتفع مورد بررسی قرار گرفته است. مطالعه بیش از 1500 مقطع نازک از برش های یادشده سبب شناسایی 32 جنس و 54 گونه از روزنبران بنتونیک و  9 جنس و 15 گونه از روزنبران پلانکتونیک شد که در مجموع 6 زیستزون مربوط به نهشتههای روپلین،  شاتین، آکیتانین و بوردیگالین تفکیک شد. با انجام تطابق زیستچینهنگاری، میان زیستزونها و پیوستگی و ناپیوستگیهای رسوبی نهشتههای الیگوسن و میوسن زیرین در حوضه زاگرس به تصویر کشیده شده است.     

کلیدواژه‌ها