نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی دکترا، دانشکده مهندسی معدن، نفت و ژئوفیزیک، دانشگاه صنعتی شاهرود، شاهرود، ایران

2 دانشیار، دانشکده مهندسی معدن، نفت و ژئوفیزیک، دانشگاه صنعتی شاهرود، شاهرود، ایران

3 کارشناسی ارشد، مدیریت اکتشاف شرکت ملی نفت ایران، تهران، ایران

چکیده

رابطه آرچی که بنیادی‌ترین رابطه محاسبه اشباع‌شدگی در مخازن هیدروکربوری است؛دارای سه متغیر سیمان‌شدگی (m)،توان اشباع (n) و پیچاپیچی (a) است. ضریب سیمان‌شدگی، تابعی از شکل هندسی منافذ است. بنابراین برای تعیین ضرایب آرچی، بررسی نوع منافذ ضروری است. به منظوردست‌یابی به نتایج دقیق‌تر در زمینه تعیین ضرایب آرچی و در نتیجه میزان اشباع سیال‌ها باید سنگ‌ها را از دید بافت و نوع تخلخل دسته‌‌بندی کرد و برای هر دسته،این مقادیر رامشخص ساخت. در این پژوهش برای دسته‌بندی داده‌های مقاومت‌ویژه لاگ
چاه‌پیمایی برای محاسبه متغیرهای رابطه آرچی در یک چاه اکتشافی در یکی از مخازن هیدروکربوری جنوب باختر ایران از روش فرکتالی استفاده شده است؛ که داده‌ها را از دید بافت و نوع تخلخل سنگ‌ها به سه پهنه تقسیم کرده است. سپس برای تعیین متغیرهای رابطه آرچی در هر کدام از پهنه‌ها، به‌صورت جداگانه از روش الگوریتم ژنتیک استفاده شده است. بررسی‌ها نشان می‌دهند که این روش می‌تواند پیچیدگی رفتار هر یک از ضرایب را در محاسبات در نظر بگیرد.

کلیدواژه‌ها