نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی دکترا، دانشگاه فرهنگیان پردیس شهید باهنر، اداره کل آموزش وپرورش، کرمان، ایران

2 استادیار، گروه زمین‌شناسی،دانشگاه آزاد اسلامی، واحد زرند،کرمان، ایران

3 استادیار،گروه زمین‌شناسی،دانشگاه تحصیلات تکمیلی صنعتی و فناوری پیشرفته، کرمان، ایران

چکیده

داده‌های به‌دست آمده از تحلیل ساختاری سامانه گسلی کوهبنان نشانگر آن است که این گسل فعال، جنبش‌شناسی ساختارهای گستره تیکدر-گورچوییه در شمال کرمان را  مهار می‌کند. سامانه گسلی کوهبنان در گستره مورد مطالعه متشکل از چهارشاخه گسلی با میانگین راستایN70Eدر حد فاصل روستای تیکدر- گورچوییه است. این تکه‌های گسلی با شیب بین50  تا 70 درجه در جهت شمال باختری و ریک بردارلغزشN50-80، حرکت معکوس چیره با مؤلفه راستالغز گسل را نشان می‌دهند. شاخه اصلی سامانه گسل کوهبنان با روندشمال باختری-جنوب خاوری بین توالی سنگی سری دزو با توالی سنگی سازند شمشک و تکه‌های گسلی منشعب از آن با روند خاوری-باختری تا شمال خاوری-جنوبباختری بین توالی سنگی سازند هجدک با آبرفت‌های نئوژن و رسوبات کواترنری درشمال خاور تیکدر گزارش می‌شود. در این محدوده توالی سنگی سری دزو (اواخر نئوپروتروزوییک-کامبرین زیرین) شامل سنگ های دولومیتی و تبخیری بر روی سنگ‌ماسه‌ها، شیل‌ها و سنگ‌آهک‌های سازند هجدک (ژوراسیک) رانده  شده است. بر اساس گامه‌های فراگشت ساختاری سامانه گسل کوهبنان درگستره موردمطالعه، اولین شاخه این سامانه گسلی (F3) با سه سری لغزش در راستای شمال خاوری –  جنوب باختری و بین توالی سنگی سازند شمشک با توالی سنگی سری دزو درشمال تیکدر تشکیل شده است؛ شاخه‌های بعدی به ترتیب F2,F4وF1 با همین راستا از گسل اصلی منشعب شده و بین توالی سنگی سری دزو با سازندهای هجدک، شمشک و داهو (هم‌ارز سازند لالون)تشکیل شده است.

کلیدواژه‌ها