نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی دکترا، دانشکده علوم، گروه زمین‌شناسی، دانشگاه شیراز، شیراز،‌ ایران

2 دانشیار، پژوهشکده علوم‌زمین، سازمان زمین‌شناسی و اکتشافات معدنی کشور، تهران، ایران

3 استادیار، گروه زمین‌شناسی، دانشکده علوم، دانشگاه گلستان، گرگان، ایران

چکیده

گستره رستم‌آباد در پهنه ساختاری البرز باختری قرار دارد و بخشی از سامانه گسلی راستالغز چپ‌بر پهنه گسله لاهیجان به شمار می‌آید. این گستره به صورت یک حوضه فرونشسته بر روی مدل‌های رقومی ارتفاع دیده می‌شود. این پژوهش، با انجام عملیات صحرایی، استفاده از فناوری‌های سنجش از دور و روش‌های آماری، به بررسی هندسه و تحلیل جنبش‌شناختی گسل‌های گستره رستم‌آباد می‌پردازد و تلاش دارد تا با بهره‌گیری از شواهد ساختاری و ریخت‌شناسی موجود به معرفی یک حوضه واگشوده در گستره بپردازد. بنا بر نتایج حاصل از این پژوهش، رستم آباد در محل همپوشانی دو پاره گسل با سازوکار حرکتی راستالغز چپ‌بر و آرایش چپ‌گام نسبت به هم، قرار گرفته است. گسل‌های عادی فراوان، شکستگی‌های کششی، الگوی رمبوئدری، نهشتگی گسترده آبرفت‌ها و تزریق دایک‌های آذرین در سنگ ماسه‌های جوان گستره فروافتاده رستم آباد بیانگر رژیم زمین‌ساختی کششی محلی در این گستره می‌باشند.

کلیدواژه‌ها