نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 استادیار، گروه زمین‌شناسی، دانشگاه آزاد اسلامی، واحد علوم و تحقیقات، تهران، ایران

2 دانشیار، گروه زمین‌شناسی، دانشگاه آزاد اسلامی، واحد علوم و تحقیقات، تهران، ایران

3 استادیار، گروه زمین‌شناسی، دانشگاه آزاد اسلامی، واحد شاهرود، سمنان، ایران

چکیده

تاقدیس کرباسی حدفاصل باختر- شمال باختر شهرستان جهرم، در فاصلة40 کیلومتری شمال باختری تاقدیس گازی آغار و در ناحیه فارس داخلی قرار دارد. این تاقدیس دارای ساختمانی نامتقارن است و گسله‌هایی با تغییر مکان طولی زیاد در سطح این ساختمان دیده می‌شود. به سبب اهمیت مقایسه چین‌ها و شناسایی الگوهای چین‌خوردگی در سیستم‌های مختلف، تحلیل و توصیف عناصر سبک چین ضروری و یکی از بخش‌های اصلی در مطالعات ساختاری به شمار می‌آید. هدف از این پژوهش، تحلیل عناصر سبک چین در تاقدیس‌کرباسی واقع در ناحیه فارس داخلی، به منظور پیشبرد اهداف اکتشافی مواد هیدروکربوری است. نرم‌افزارهای مورد استفاده در این پژوهش Tectonics FP، Global mapper و نرم‌افزارهای مرتبط با Geo Modelling هستند.تحلیل عناصر سبک چین در بخش‌های مختلف تاقدیس‌کرباسی، مؤید تغییراتی از نظر الگوی چین‌خوردگی در این تاقدیس است. این تغییرات از نظر سبک چین‌خوردگی در بخش باختری متمایز از دیگر بخش‌ها است. همچنین بر اساس استریوپلات‌های تهیه شده، محور و سطح محوری در بخش باختری تاقدیس، تغییراتی عمده ای را نشان می‌دهند. در منطقه مورد مطالعه، سازند دشتک به عنوان واحد جدایشی میانی، نقش عمده‌ای را در رابطه با هندسه چین‌خوردگی ایفاء می‌کند. بر پایه نتایج به‌دست آمده به نظر می‌رسد بخش باختری تاقدیس، دگرشکلی بیشتری را متحمل شده است. احتمال دارد در این بخش، گسل نظام‌آباد سبب چرخش پلانژ باختری تاقدیس به سوی شمال و ایجاد تأثیراتی روی این تاقدیس شده است. همچنین بر اساس مدلسازی انجام شده، یک گسل درجه دوم مرتبط با گسل نظام آباد معرفی و معلوم شد. 

کلیدواژه‌ها