نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشیار، گروه زمین‌شناسی، دانشگاه بوعلی سینا، همدان، ایران

2 دانشجوی کارشناسی ارشد، گروه زمین‌شناسی، دانشگاه بوعلی سینا، همدان، ایران

3 استاد، گروه زمین‌شناسی، دانشگاه بوعلی سینا، همدان، ایران

4 دانشجوی دکترا، گروه زمین‌شناسی، دانشگاه بوعلی سینا، همدان، ایران

چکیده

منطقه مورد مطالعه در فاصله 42 کیلومتری شمال خاور شهرستان قروه، در استان کردستان و در پهنه دگرگونی- ماگمایی سنندج- سیرجان جای گرفته است. در این پهنه افزون بر معدن طلای اپی‌ترمال داشکسن، معادن طلای مهم زره‌شوران و آق‌دره نیز قرار دارد. دگرسانی‌های منطقه به‌ترتیب اهمیت عبارتند از: سرسیتی (فیلیک)، آرژیلیک، سیلیسی و پروپیلیتیک. در این مطالعه دگرسانی‌های فیلیک و آرژیلیک هدف قرار گرفت و با روش‌های مختلف پردازش تصاویر ماهواره‌ای مانند ترکیب رنگی کاذب، نسبت باندی، تحلیل مؤلفه‌های اصلی و روش کروستا و در پایان با روش نقشه‌بردار زاویه طیفی، گسترش دگرسانی‌ها و همچنین اکسید‌های آهن منطقه تشخیص داده شد. به منظور درستی میان مشاهدات صحرایی و نتایج پردازش نرم‌افزاری از تجزیه پراش پرتو ایکس (XRD) به عنوان ابزار کنترلی استفاده و کانی‌های شاخص هر پهنه شناسایی شد و همچنین مقایسه منحنی‌های استاندارد با منحنی‌های منطقه مورد مطالعه نیز برای تأیید نتایج به دست آمده، به کار گرفته شد. در نتیجه این روش در شناسایی مناطق دگرسانی و تهیه نقشه از آنها مؤثر بوده است.

کلیدواژه‌ها