نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 کارشناسی ارشد، گروه زمین‌شناسی، دانشگاه آزاد اسلامی، واحد تهران شمال؛ مرکز پژوهش‌های کاربردی سازمان زمین‌شناسی و اکتشافات معدنی کشور، تهران، ایران

2 استاد، گروه زمین‌شناسی، دانشگاه آزاد اسلامی، واحد تهران شمال، تهران، ایران

3 استادیار، گروه زمین‌شناسی، دانشگاه آزاد اسلامی، واحد آشتیان، آشتیان؛ مرکز پژوهش‌های کاربردی سازمان زمین‌شناسی و اکتشافات معدنی کشور، کرج، ایران

4 کارشناسی ارشد، سازمان زمین‌شناسی و اکتشافات معدنی کشور، تهران، ایران

چکیده

برگه 1:100000 اردستان در بخش جنوبی چهار گوش 1:250000 کاشان در °52  تا ׳30 °52  طول خاوری و ° 33   تا ׳30 ° 33 عرض شمالی در شمال باختری استان اصفهان قرار گرفته است. بیشتر این ناحیه در پهنه ساختاری ارومیه- دختر واقع شده و محدوده‌ای در جنوب باختری این برگه، پهنه سنندج – سیرجان را  شامل می‌شود. بیشتر رخنمون‌های ناحیه شامل سنگ‌های آتشفشانی و آذرآواری با ترکیب میانه تا بازیک مربوط به فعالیت آتشفشانی ائوسن میانی تا پسین است. سنگ‌های نفوذی این منطقه از نظر زمانی، طیف گسترده‌ای داشته و مربوط به یک فاز نیمه ژرف با سن الیگوسن و الیگومیوسن و یک فاز کم ژرفا با سن پلیوسن است که ترکیب نیمه اسیدی و اسیدی دارند. توده‌های نفوذی در فازهای گوناگون سبب دگرسانی و کانی‌سازی فلزاتی از جمله مس، مولیبدن، طلا، سرب، روی، آهن و .... در منطقه شده‌اند. در این پژوهش با استفاده از تمامی داده‌های موجود شامل نقشه‌های زمین‌شناسی، برداشت‌های ژئوشیمیایی و نشانه‌های معدنی شناخته شده و همچنین اطلاعات استخراج شده از پردازش داده‌های ژئوفیزیک هوایی موجود و نیز بهره‌گیری از لایه‌های مختلف اطلاعاتی به‌دست آمده (شامل شکستگی‌ها، دگرسانی‌های گرمابی و واحدهای سنگی افزون بر  نقشه‌های زمین‌شناسی) از پردازش داده‌های ماهواره‌های زمینی همچون Landsat، Terra وRadarsat، بانک‌های اطلاعاتی مورد نیاز تهیه شد. این داده‌ها  پس از وزن‌دهی به روش نوین تحلیل سلسله مراتبیAnalytic Hierarchy Process –AHP))، با در نظر گرفتن  مدل زایشی مورد انتظار در منطقه، براساس روش همپوشانی شاخص (Index Overlay)  در سامانه اطلاعات جغرافیایی (GIS) تلفیق و مدل سازی شدند. نتیجه این بررسی‌ها تهیه  نقشه‌ نواحی امید بخش معدنی طلای اپی‌ترمال بوده است. خاطر نشان می‌سازد با توجه به بازدیدهای صحرایی و کسب نتایج مثبت در مشاهدات زمینی و تجزیه‌های آزمایشگاهی، 5 محدوده دارای پتانسیل با اولویت اول در ورقه اردستان برای بررسی‌های اکتشافی تکمیلی در فاز پی‌جویی معرفی شدند.

کلیدواژه‌ها