نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دکترا، دانشگاه آزاد اسلامی، واحد علوم و تحقیقات، تهران، ایران

2 استاد، دانشگاه آزاد اسلامی، واحد علوم و تحقیقات، تهران، ایران

3 دکترا، سازمان زمین‎شناسی و اکتشافات معدنی کشور، تهران ،ایران

4 استاد، دانشگاه آزاد اسلامی، واحد تهران شمال، تهران، ایران

چکیده

سازند گورپی در حوضه زاگرس، جنوب باختر ایران جای گرفته است. این سازند در برش بانروشان، جنوب باختر ایلام،  شامل 225 متر شیل با میان‌لایه‎های مارن و دارای دو عضو سیمره (لوفا) و امام حسن با سنگ‎شناسی سنگ‎آهک است. مرزهای زیرین و بالایی این سازند با سازند های ایلام و پابده پیوسته است. مطالعات انجام شده روی روزن‌براندر این برش منجر به شناسایی 46 گونه متعلق به 13 جنس از روزن‌برانپلانکتونیک شد. بر پایه روزن‌برانپلانکتونیک، سازند گورپی به10 زیست‌زون جهانی تقسیم شد که این زیست‌زون‌ها از قدیم به جدید عبارتند از : زیست‌زون شماره یک :Globotruncanita elevata Partial Range Zone؛ زیست‌زون شماره دو: Globotruncana ventricosa Interval Zone؛ زیست‌زون شماره سه: Globotruncanita calcarata Interval Zone؛ زیست‌زون شماره چهار: Globotruncanella havanensis Partial Range Zone؛ زیست‌زون شماره پنج: Globotruncana aegyptiaca Interval Zone؛ زیست‌زون شماره شش: Gansserina gansseri Interval Zone؛ زیست‌زون شماره هفت: Contusotruncana contusa Interval Zone؛ زیست‌زون شماره هشت: Abathomphalus mayaroensis Interval Zone ؛ زیست‌زون شماره نه: Parasubbotina pseudobulloides Interval Zone؛ زیست‌زون شماره ده: Globanomalina pseudomenardii Interval Zone. براساس این روزن‌برانپلانکتونیک، سن سازند گورپی در منطقه مورد مطالعه کامپانین پیشین تا پالئوسن است. 

کلیدواژه‌ها