نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 کارشناسی ارشد، پژوهشکده علوم زمین، سازمان زمین‌شناسی و اکتشافات معدنی کشور، تهران، ایران

2 استادیار، پژوهشکده علوم زمین، سازمان زمین‌شناسی و اکتشافات معدنی کشور، تهران، ایران

3 دکترا، گروه اکتشافات ژئوشیمیایی، سازمان زمین‌شناسی و اکتشافات معدنی کشور، تهران، ایران

4 کارشناسی ارشد، گروه اکتشافات ژئوشیمیایی، سازمان زمین‌شناسی و اکتشافات معدنی کشور، تهران، ایران

چکیده

روش BLEG یکی از روش‌های جدید به‌کار گرفته‌شده در بررسی‌های اکتشاف ژئوشیمیایی طلا است. این روش کمک زیادی در مکان‌یابی بسیاری از نهشته‌های طلا با عیار پایین کرده است. تغییر چشمگیر روش BLEG نسبت به روش‌های رایج اکتشافات ژئوشیمیایی، استفاده از حجم زیادی از نمونه بدون توجه به اندازه آنها و تراکم پایین نمونه‌برداری است. به‌منظور هم‌سنجی داده‌های حاصل از BLEG با روش رسوبات آبراهه‌ای، ورقه 1:100000 سیه‌رود در حوضه‌ زمین‌شناسی آذربایجان که نقشه‌ زمین‌شناسی و اکتشافات ژئوشیمیایی پیشتر در آن انجام شده بود، برگزیده شد. محدوده مورد بررسی با گستره‌ای در حدود1850 کیلومترمربع در منتهی‌الیه شمال باختری ایران در استان آذربایجان شرقی واقع است، این محدوده در ناحیه کوهستانی در شمال باختر شهرستان اهر واقع شده است. واحدهای زمین‌شناسی تشکیل‌دهنده‌ منطقه بیشتر شامل واحدهای سنگ‌آهکی و فلیش‌گونه کرتاسه بالایی، توده‌های نفوذی با سن الیگوسن و رخساره‌های آتشفشانی- رسوبی ائوسن است. سنگ‌های نفوذی الیگوسن مهم‌ترین واحد آذرین منطقه مورد بررسی هستند. در این بررسی 168 نمونه‌ BLEG و 103 نمونه رسوب آبراهه‌ای (Silt Sample) مورد آنالیز و بررسی قرار گرفت. دامنه مقادیر عیار طلا در نمونه‌های BLEG از  ppb1/0 تا  ppb20 و در نمونه‌های رسوب آبراهه‌ای از 3 تا  ppb459 است. نتایج به‌دست آمده از برداشت و بررسی نمونه‌ها به ‌روش ژئوشیمیایی BLEG نشان‌دهنده‌ چهار محدوده با بی‌هنجاری درجه یک است که شامل                1) محدوده انیق- قره‌چیلر؛ 2) محدوده نمنق؛ 3) محدوده اشتوبین و 4) محدوده آندریان یا میوه‌رود است. آنالیز نمونه‌های رسوبات آبراهه‌ای برداشت شده نشان‌دهنده بالا بودن عناصر مس و طلا در نمونه‌ها است. بررسی همبستگی عناصر در رسوبات آبراهه‌ای برداشت شده از منطقه انیق- قره‌چیلر نشان‌دهنده همبستگی نسبتاً بالای طلا با عناصر آرسنیک، مس و سرب است. مس نیز با مولیبدن همبستگی بالایی نشان می‌دهد. این موضوع با کانه‌زایی موجود در منطقه همخوانی دارد.

کلیدواژه‌ها